Skip to content

Ennakointi ja kehittäminen

Esedu – vahva aluekehittäjä

Esedu on vahva ja vaikuttava aluekehittäjä. Ennakoimme työelämän osaamistarpeita ja kehitämme koulutusta alueellisissa ja valtakunnallisissa verkostoissa, yhdessä työelämän ja sidosryhmien kanssa. Tiedon analysointiin ja jatkuvaan arviointiin perustuva henkilöstön, pedagogiikan ja oppimisympäristöjen kehittäminen varmistavat koulutuspalveluiden laadun. Ennakoinnin kautta saadut signaalit työelämän muutoksista ja ammatillisen koulutuksen muuttuvasta toimintakulttuurista huomioidaan pedagogisessa kehittämisessä.

Pedagogisen kehittämistyön tavoitteena on työelämälähtöinen, osaamisperusteinen ja joustava toiminta. Oman toiminnan kehittäminen on luonteva osa jokaisen opetus- ja ohjaustyötä tekevän arkea. Monipuolista pedagogista kehittämistä tehdään lisäksi erilaisissa hankkeissa ja yhteistyössä eri oppilaitosten, työelämän ja muiden sidosryhmien kanssa.

Pedagoginen kehittäminen

Jatkuvaan arviointiin perustuva henkilöstön, pedagogiikan ja oppimisympäristöjen kehittäminen varmistavat Esedun koulutuspalveluiden laadun. Ennakoidut työelämän muutokset ja ammatillisen koulutuksen muuttuva toimintakulttuuri vaikuttavat pedagogisen kehittämisen suuntaan. Kehitämme jatkuvasti osaamisen kehittämisen menetelmiä ja käytämme niitä monipuolisesti ottamalla huomioon opiskelijoiden ja työelämän tarpeet ja erilaiset oppimisympäristöt.

Esedussa merkittävä enemmistö opiskelijoista hakeutuu opiskelemaan jatkuvan haun kautta. Osa opiskelijoista opiskelee työn ohella, mikä lisää tarvetta kehittää paikkariippumatonta koulutusta, jossa hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia.

Etelä-Savon Koulutus Oy:n hallitus on valinnut vuoden 2022 strategisen kehittämisen painopisteiksi

  1. työelämässä oppimisen verkko-ohjaus
  2. verkkokurssien saatavuus

Vuonna 2021 pedagogisessa kehittämisessä keskityttiin pedagogisten menetelmien kehittämiseen. Yhteenveto ja materiaalia pedagogisesta kehittämisestä vuonna 2021 löytyy henkilöstön intrasta.

Vuonna 2022 kehittämistyötä jatketaan tarkastelemalla, millaisilla pedagogisilla ratkaisuilla voidaan lisätä työelämässä oppimisen verkko-ohjausta ja parantaa verkkokurssien saatavuutta.

Opettajien osaamisen kehittämistä tehdään muun muassa osana oman ja tiimin työn kehittämistä, uusilla kokeiluilla ja uusien toimintamallien käyttöönotolla, vertaisvalmennuksella, yhteisissä kehittämispäivissä, osallistumalla koulutuksiin sekä erilaisissa opetuksen ja ohjauksen kehittämishankkeissa.

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021