Skip to content

Laatu Esedussa

Olemme toteuttaneet Esedulla pitkäjänteistä laatutyötä jo vuosien ajan. Laatutyömme kantavana peruspilarina on systemaattisuus sekä jatkuvan parantamisen periaate.

Teemme jatkuvaa laadun parantamistyötä laatuympyrän mukaisesti. Toimintaamme arvioidaan sekä itsearvioinneilla että ulkoisilla arvioinneilla. Vuosittain päivitetty strategia tavoitteineen ohjaa kehittämistyötä Esedussa.

Yhdessä tekemisen periaatteen mukaisesti jokainen Esedun henkilöstöön kuuluva on itse vastuussa laadun kehittämisestä omassa työssään. Eri henkilöstöryhmistä koottu laaturyhmä seuraa ja edistää laadun kehittämistä ja laatukulttuuria. Opiskelijat ja työelämä osallistuvat laadun kehittämiseen arviointien ja palautteiden kautta. Meille laatu on asiakkaidemme tarpeisiin ja odotuksiin vastaamista.

Keskeiset tavoitteemme

  • Opiskelijoiden aloitus- ja päättökyselyssä kaikkien kysymysten keskiarvotavoite on 4,0, asteikolla 1-5.
  • Työpaikkaohjaajien palautteessa kaikkien kysymysten keskiarvotavoite on 4,0, asteikolla 1-5.
  • Vastausasteille asetettu tavoite on 80 %, eli kunkin kyselyn kohderyhmästä vähintään 80 % kyselylinkin saaneista tulisi vastata kyselyyn.

Sisäiset ja ulkoiset arvioinnit

Oppilaitoksemme johto asettaa vuosittain sisäisen arvioinnin kohteet, joita voi olla yksi tai useampia. Vuonna 2021 arvioitiin osaamisen arvioinnin toteutumista ja verkko-opintotarjonnan määrää.

Kansallinen arviointikeskus, Karvi käynnistää vuosittain useita koulutuksen järjestäjien toimintaan ja tuloksellisuuteen liittyviä arviointeja. Vuonna 2021 Karvin arvioinnit kohdistuivat ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arviointiin, koulutusjärjestelmän kykyyn vastata jatkuvan oppimisen haasteisiin äkillisissä rakennemuutoksissa, yksilöllisten opintopolkujen toteutumiseen ammatillisessa koulutuksessa sekä työelämäläheisyyteen ja työelämäyhteistyöhön ammatillisessa koulutuksessa.

Esedulle on myönnetty OPH:n laatupalkinto vuosina 2013 ja 2018. Vuonna 2013 laatupalkinnon erityisteemana oli yrittäjyys, ja vuonna 2018 henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi.

Palautekyselyt: kenelle, mitä, miksi ja milloin

Lakisääteinen, OPH:n ylläpitämä palautejärjestelmä on rakennettu koulutuksen järjestäjien tueksi arvioitaessa koulutuksen järjestäjien kykyä tuottaa laadukkaita koulutuspalveluja, sekä tuottamaan tietoa kehittämistarpeista ja asiakastyytyväisyydestä.

Opiskelijoille suunnattuja palautekyselyjä on kaksi, aloitusvaiheen kysely ja päättövaiheen kysely. Aloitusvaiheen kyselyssä koulutuksen aloitusvaiheessa olevilta opiskelijoita kerätään palautetietoa mm. opintojen aloitusvaiheesta ja henkilökohtaistamisesta. Päättövaiheen kyselyssä opintojaan päättäviltä opiskelijoilta kysytään palautetietoa mm. osaamisen hankkimisesta ja koulutuksen vaikuttavuudesta.

Työelämälle suunnattuja palautekyselyjä on kaksi, työpaikkaohjaajakysely ja työnantajille suunnattu työpaikkakysely. 1.7.2021 käynnistetyssä työpaikkaohjaajakyselyssä kerätään palautetietoa mm. oppilaitoksen ja työpaikan välisestä yhteistyöstä ja oppilaitoksen antamasta tuesta opiskelijan osaamisen arvioinnissa. Työnantajille suunnatussa työpaikkakyselyssä kerätään palautetta yhteistyöhön liittyvistä kokemuksista, miten tutkintokoulutuksen järjestäminen työpaikalla on koettu.

Palautetuloksia hyödynnetään toiminnan edelleen kehittämisessä.

Lisätietoa

Teija Räihä, Laatupäällikkö
puh. 044 711 5826
teija.raiha@esedu.fi

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021