Skip to content
EtusivuTietoa EsedustaPedagoginen ohjelmaYksilöllisten valintojen kautta oma opintopolku

Yksilöllisten valintojen kautta oma opintopolku

Esedussa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Yksilöllinen opintopolku rakentuu oman osaamisen pohjalta, ja vain puuttuva osaaminen hankitaan. Opiskelijan kaikki aikaisemmin hankittu osaaminen tehdään näkyväksi ja hyväksytään mahdollisuuksien mukaan osaksi tutkintoa. Tästä johtuen opintojen kesto, opiskelun muodot ja oppimisympäristöt voivat eri opiskelijoilla olla hyvinkin erilaiset. Omien osaamistarpeiden arviointi, yksilöllisen opintopolun suunnitteleminen ja seuraaminen motivoivat opiskelijaa ja kannustavat tavoitteiden saavuttamiseen. Esedun joustavan opintotarjonnan ansiosta opiskelija voi muuttaa henkilökohtaista suunnitelmaansa opintojen etenemisestä elämäntilanteensa tai esimerkiksi työelämässä tapahtuvien muutosten mukaisesti.

Opiskelija voi tilanteensa, tavoitteidensa ja tarpeittensa mukaisesti suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai osia näistä. Osaamista kehitetään joustavasti työpaikalla, oppilaitoksessa ja myös virtuaalisissa ympäristöissä. Opintoihin voi valita itselleen ja omaan tavoitteeseen parhaiten sopivia valinnaisia tutkinnon osia ja osaamisalaopintoja. Yksilöllinen oppimispolku voi rakentua myös esimerkiksi kahden tutkinnon opintojen, urheiluakatemian, kansainvälisen vaihdon tai kilpailutoimintaan osallistumisen kautta. Kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus saada omien tarpeittensa mukaista ohjausta ja tukea opintoihinsa vastuuohjaajan ja opettajien lisäksi opinto-ohjaajalta, uraohjaajalta, erityisopettajalta tai opiskeluhuollon palveluista.

Ohjauksesta tukea osaamisen hankkimiseen

Ohjauksen tavoitteena Etelä-Savon ammattiopistossa on tukea opiskelijoiden ammatillisen identiteetin kehittymistä, edistää opiskelu- ja urasuunnittelutaitoja sekä antaa valmiudet jatko-opintoihin ja/tai työelämään siirtymiseen. Ohjaus on tavoitteellista, ja se perustuu ohjattavan tarpeisiin ja tutkinnon perusteisiin. Opiskelijoiden ohjaus tukee osaamisen vahvistumista, mahdollistaa joustavat opintopolut ja tukee elinikäistä oppimista. Oikea-aikaisella ohjauksella pyritään myös lisäämään opiskelijoiden hyvinvointia ja ehkäisemään syrjäytymistä. Opiskelijoiden ohjauksesta Esedussa vastaavat oma vastuuohjaaja, opinto-ohjaajat ja opettajat. Myös taitovalmentajilla ja työpaikkaohjaajilla on oma roolinsa osaamisen kehittymisen ohjauksessa.

Ohjauksen toteuttamisen lähtökohtana on, että opiskelija saa valmiudet toimia oppilaitosyhteisössään, suunnitella opintojaan ja sitoutua opiskeluun. Ohjaus on koko opiskeluajan jatkuva prosessi, jonka tavoitteena on kannustaa ja tukea opiskelijan itsetuntoa. Ohjaus on tavoitteellista ja se perustuu opiskelijan tarpeisiin. Se on luonteeltaan tiedottavaa ja vuorovaikutteista, ammatillisen suuntautumisen ja kehittymisen ohjausta sekä opiskelun ja oppimisen ohjausta. Riittävällä ja oikea-aikaisella opinto- ja uraohjauksella edistetään elinikäisen oppimisen avaintaitoja, opintojen läpäisyä ja opiskelijoiden työllistymistä. Ohjauksessa otetaan huomioon jokaisen opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet, yksilölliset tarpeet ja valmiudet.

Jokaiselle opiskelijalle on nimetty vastuuohjaaja, jonka johdolla laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma HOKS. Opiskelijalle tehdään myös urasuunnitelma, jonka avulla opiskelija voi itse vastuuohjaajan ja/tai opinto-ohjaajan ohjauksella suunnitelmallisesti edetä opinnoissaan kohti työelämää tai jatko-opintoja. Vastuuohjaajan tehtävänä on perehdyttää opiskelija opintojen suorittamiseen ja seurata opintojen edistymistä. Oppivelvollisuuslain voimaantulon myötä opiskelijan opintojen edistymisen seuranta ja yhteydenpito huoltajiin on entistäkin tärkeämpää.

Erityistä tukea oppimisen pulmatilanteissa

Erityisellä tuella tarkoitetaan kunkin opiskelijan yksilöllisiin tarpeisiin, tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa suunnitelmallista pedagogista tukea sekä erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyjä. Em. järjestelyt ovat aina yksilöllisiä ja ne suunnitellaan opiskelijan tarpeista lähtien.  Erityisen tuen tehtävänä on turvata opiskelijalle opinnoissa riittävät tukitoimet ja ohjaus siten, että hän saavuttaa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon ja osaamisen.

Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat opiskelevat pääsääntöisesti samoja opintoja muiden opiskelijoiden kanssa. Tällöin opiskelijalle voidaan antaa erityistä tukea integroituna muuhun opetukseen, pienryhmässä, pajoissa tai yksilöllisenä opetuksena/ohjauksena. Erityisen tuen käytännön toteutuksesta huolehtivat Esedussa vastuuohjaajat, opettajat, erityisopettajat, alojen erityisopetusvastaavat ja opinto-ohjaajat, jotka yhteistyössä vastaavat erityisestä tuesta ja ohjauksesta koko opintojen ajan. Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen ammatillisissa perustutkinnoissa, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa sekä valmentavassa koulutuksessa.

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021