Skip to content
EtusivuTietoa EsedustaPedagoginen ohjelmaVastuullisuus, turvallisuus ja kestävä kehitys

Vastuullisuus, turvallisuus ja kestävä kehitys

Vastuullisuus

Vastuullisuus on tärkein arvomme. Toimimme aina asiakkaidemme – opiskelijoiden ja työelämän – parhaaksi. Toimintakulttuurimme on avoin ja erilaisuus nähdään voimavarana. Toimimme tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta säädettyjen lakien mukaisesti. Avoin vuorovaikutuskulttuuri tarjoaa jokaiselle Esedussa toimivalle mahdollisuuden vaikuttaa ja edistää yhteisöllisyyttä.

Turvallinen oppimisympäristö

Oppimisympäristö voidaan nähdä fyysisenä, psykososiaalisena ja pedagogisena kokonaisuutena. Fyysinen oppimisympäristö voi sijoittua Esedun omiin tiloihin, työpaikoille tai muihin oppimisen ympäristöihin, esimerkiksi verkkoon. Psykososiaalinen oppimisympäristö muodostuu yhteistyöstä ja vuorovaikutuksesta eri toimijoiden välillä. Pedagogisen oppimisympäristön elementtejä ovat muun muassa monipuoliset opetus- ja ohjausmenetelmät, opiskelijoiden työskentelytavat, oppimisen ja osaamisen arviointi.

Turvallisella oppimisympäristöillä on keskeinen merkitys opiskelijan osaamisen kehittämisessä ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä. Esedun turvallisissa oppimisympäristöissä

 • välitetään ja ollaan kiinnostuneita opiskelijasta
 • noudatetaan yhteisiä sääntöjä
 • hyväksytään erilaisuutta
 • osallistutaan ja osallistetaan
 • tullaan kuulluksi ja nähdyksi
 • kuunnellaan ja keskustellaan
 • annetaan ja saadaan palautetta
 • ollaan ystävällisiä ja kiitetään

Oppimisympäristöjen fyysisen turvallisuuden huomioimisella Esedussa pyritään mahdollistamaan kaikille tilojen käyttäjille turvalliset ja terveelliset tilat kaikissa tilanteissa. Fyysisen ympäristön turvallisuus muodostuu Esedussa muun muassa seuraavista tekijöistä:

 • turvallisuutta tukeva tilasuunnittelu sekä ratkaisut tilojen ja oppimisympäristöjen osalta
 • positiivisen turvallisuuskulttuurin vahvistaminen koulutuksen, perehdytyksen ja henkilöstön oman esimerkin keinoin
 • omaehtoisen turvallisuusajattelun ja turvallisen toiminnan valmiuksien kasvattaminen työpaikoille osana opetusta
 • turvallisuutta tukevien turvallisuussuunnitelmien ja ohjeiden asianmukaisuus
 • yhteisten turvallisuuden toimintamallien olemassaolo ja harjoittelu kriisitilanteiden varalle
 • tarkoituksenmukaisten turvallisuusjärjestelmien-, välineiden- ja ratkaisujen käyttäminen turvallisuuden varmistamisessa

Oppilaitoksen tietoturvapolitiikka ja tietojärjestelmien käyttösäännöt ohjaavat tietoturvalliseen toimintaan. Tietoturvallisuusperiaatteiden toteutumista varmistetaan mm. verkko-opiskeluympäristöjen, muiden tietojärjestelmien. ohjelmistojen ja laitteiden käyttäjien oikeuksilla ja velvollisuuksilla, eri käyttäjätasojen vastuilla, velvollisuuksilla ja käyttöoikeuksilla sekä ohjelmistojen asentamispolitiikalla oppilaitoksen laitteisiin. Oppilaitoksen käyttämät tietojärjestelmät, laitteet ja ohjelmistot ovat ajantasaisia ja niiden tietoturvallisuutta ylläpidetään ja kehitetään jatkuvasti. Opiskelijat saavat opintojensa alkupuolella digitaitojen kehittämisen yhteydessä koulutusta tietoturvalliseen toimintaan.

Kestävä kehitys

Vastuullinen, joustava ja kestävän kehityksen periaatteiden mukainen toiminta on kirjattu Esedun strategiaan. Toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä noudatamme sosiaalisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävän kehityksen periaatteita. Kestävä kehitys kulkee läpileikkaavana periaatteena kaikessa pedagogisessa toiminnassa ja eri aloilla kestävää kehitystä edistetään alalle ominaisilla tavoilla.

Kestävä kehitys on vahvasti kytköksissä tulevaisuuteen: teemme tänään päätöksiä ja valintoja, jotka vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen. Ammatilliset opinnot antavat opiskelijoille valmiuksia ymmärtää omien valintojensa vaikutuksia ja omaan ammattialaansa liittyviä muutoksia. Kestävää kehitystä edistävien asenteiden kehittymisen kannalta on tärkeää, että oppimisympäristöissä ja työpaikoilla toimitaan kestävällä tavalla.

Esedussa huolehditaan, että valmistuvilla opiskelijoilla on vastuullinen asenne sekä sellaisia tietoja, taitoja, valmiuksia ja näkemyksiä, että kestävän ja oikeudenmukaisen tulevaisuuden rakentaminen ja kestävään elämäntapaan sitoutuminen onnistuu.

Sosiaalisesti kestävä kehitys näkyy Esedun toiminnassa mm. syrjäytymisen ehkäisyssä, tasa-arvon edistämisessä, työllisyyden tukemisessa sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamisessa.  Opiskelijoiden ja henkilöstön valmiudet ja mahdollisuudet jatkuvaan oppimiseen edistävät sosiaalisesti kestävää kehitystä.  Esedun henkilöstön kehittämisessä noudatetaan sosiaalisesti kestävän kehityksen periaatteita.  Oppilaitoksemme monikulttuurisuus ja kansainvälinen toiminta edistävät kulttuurisesti kestävää kehitystä.

Ekologinen ja taloudellinen kestävyys rakentuu Esedussa kestävään kulutukseen sekä materiaali- ja energiatehokkuuden huomioimiseen arkipäivän toiminnoissa ja hankinnoissa. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021