Skip to content

Pedagogiset menetelmät

Kehitämme jatkuvasti osaamisen kehittämisen menetelmiä ja käytämme niitä monipuolisesti ottamalla huomioon opiskelijoiden ja työelämän tarpeet ja erilaiset oppimisympäristöt.

Muun muassa seuraavat pedagogiset menetelmät ovat meillä jatkuvassa kehityksessä: Työelämäpedagogiikka, verkkopedagogiikka, tiimipedagogiikka, projektipedagogiikka, huippuosaamisen pedagogiikka, työpajapedagogiikka, erityispedagogiikka, yrittäjyyspedagogiikka.

Pedagogisten menetelmien kirkastaminen on nostettu kehittämisen painopisteeksi vuonna 2021.

Työelämäpedagogiikka


Työelämäpedagogiikka on kaikkia niitä tapoja ja keinoja, joilla voidaan tukea opiskelijoiden oppimista koulutuksen ja työelämän rajapinnalla. Koska koulutusta ja oppimista tapahtuu yhä enemmän tuossa rajapinnalla tai työelämässä, on kiinnitettävä yhä enemmän huomiota näissä konteksteissa tapahtuvaan oppimiseen ja sen tukemiseen.

Työelämäpedagogiikkaan kuuluu hyvin monenlaista yhteistyötä ja erilaisia toimintatapoja työelämän kanssa. Etelä-Savon ammattiopistossa tähän sisältyy mm. työelämässä oppiminen ja näytöt työpaikoilla, yhteiset projektit työelämän kanssa, vierailut työpaikoilla ja työelämän edustajien vierailut oppilaitoksessa sekä työelämälähtöisten oppimisympäristöjen monipuolinen hyödyntäminen

Aidoissa työelämän tilanteissa opiskelijat ammentavat tietoa alan osaamisvaatimuksista ja oppivat soveltamaan aiemmin opittua. Lisäksi opintojen työelämäläheisyys tukee opiskelijoiden työllistymistä. Vahvalla työelämäyhteistyöllä varmistamme, että koulutus perustuu työelämässä tarvittavaan osaamiseen ja muuttuvan työelämän tarpeisiin

Erityispedagogiikka


Erityispedagogiikka kattaa ne opetuksen ja ohjauksen toimintamallit, käytänteet ja ratkaisut, jotka liittyvät erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan yksilöllisiin tarpeisiin, tavoitteisiin ja valmiuksiin. Näiden pedagogisten ratkaisujen tehtävänä on turvata jokaiselle opiskelijalle opinnoissa riittävät tukitoimet ja ohjaus siten, että hän saavuttaa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon ja osaamisen.

Paja pedagogisena ympäristönä


Esedussa osaamisen kehittämistä tuetaan ja ohjataan erilaisilla pajatyöskentelymalleilla: nuorten työpajoilla, ammatillisilla pajoilla sekä muilla lisäohjausta ja erityistä tukea tarvitsevien pajoilla.

Nuorten työpajatoiminnassa osaamista kehitetään työvalmennuksen, yksilövalmennuksen ja ryhmävalmennuksen keinoin. Esedussa nuorten työpajatoiminnan tavoitteena on ensisijaisesti ohjata nuorta koulutukseen, sen loppuun saattamiseen ja auttaa löytämään polkuja työelämään.

Henkilökohtaistettu projektioppiminen


Henkilökohtaistetussa projektioppimisessa oppiminen tapahtuu ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa kokeilevana, aktiivisena ja kehittävänä toimintana. Projekteissa ratkotaan autenttisia työelämälähtöisiä haasteita. Pääasiassa ratkottavat kokonaisuudet saadaan yrittäjiltä ja asiakkailta, joten osaaminen karttuu mielekkäästi kohti tutkintoa.

Henkilökohtaistetussa projektioppimisessa ihminen nähdään vastuullisena, motivoituneena ja tavoitteitaan kohti pyrkivänä yksilönä. Opiskelija on oppimisprosessin keskiössä ja opettajan toimii oppimisprosessin ohjaajana. Opettaja auttaa opiskelijaa kohti päämäärää toteuttamalla teematuokioita, keskustelemalla ja olemalla vuorovaikutuksessa opiskelijan kanssa aina tarvittaessa. Opiskelijalta odotetaan työelämälähtöistä työotetta opintoja toteuttaessaan.

Tiimipedagogiikka


Tiimioppiminen on yhteistoiminnallinen, vuorovaikutuksellinen ja vastuullinen oppimismetodi, jossa kaikki tiimin jäsenet vaikuttavat oppimiseen. Jokaisella tiimin jäsenellä on vastuu omasta ja yhteisestä oppimisesta. Tiimioppiminen muistuttaa työelämän toimintatapaa, koska yhä useammassa työtehtävässä tarvitaan yhteistyö-, johtamis- ja vuorovaikutustaitoja. Tiimioppimisessa vastuu oppimisesta on jokaisella tiimin jäsenellä, opettajan siirtyessä oppimisen mahdollistajaksi/tukijaksi tiimin valmentajana.

Tiimioppimisen erityispiirteitä ovat:

  • yhteiset oppimistavoitteet
  • yhteinen sitoutuminen
  • keskinäinen luottamus ja riippuvuus
  • arviointi ja kehitys yhdessä
  • kollektiivinen ajattelu ja yhdessä tekeminen
  • kokonaisuuksien oppiminen ja syväymmärtäminen
  • oppijan ja valmentajan vuorovaikutus toimii peilinä ja auttaa ymmärtämään toisen näkemyksiä
  • yhteisvastuu
  • dialoginen toimintatapa
  • innovatiivisuus

Kilpailupedagogiikka


Opiskelijoiden kilpailutoiminta on tärkeä osa Etelä-Savon ammattiopiston toimintaa. Ammattitaitokilpailuiden tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden ammattitaitoa sekä edistää ammatillisen koulutuksen laatua, tunnettavuutta ja arvostusta. Kilpailupedagogiikassa yhdistyy teoria, käytäntö ja oman osaamisen arviointi erilaisissa oppimisympäristöissä.

Ammattitaidosta kisatessa on kyse ennen kaikkea itsensä voittamisesta. Lisäksi sen tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden kiinnostusta jatkuvaan kehittymiseen, yrittäjyyteen ja kulttuuriin sekä rohkaista nuorta tuomaan esiin omaa erityisosaamistaan.

Etelä-Savon ammattiopisto osallistuu aktiivisesti niin kotimaisiin kuin kansainvälisiinkin ammattitaitokilpailuihin.

Kiltakoulut


Esedun ravintola- ja catering-ala sekä matkailuala toimivat Kiltakouluna. Kiltakoulun tavoitteena on digitaalisuuden, yrittäjyyden sekä projekti- ja tiimioppimisen mallia hyödyntäen luoda opiskelijoille hyvät valmiudet työelämään sekä vahvan ammattitaidon hankkimiseen. Yritysten ja organisaatioiden kanssa tehtävät projektit sekä työ- ja kehittämistehtävät liittyvät vahvasti opiskelijoiden kulloinkin meneillään oleviin opintoihin ja antavat opiskelijoille uusia mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen. Jokaiselle opiskelijalle rakentuu oma oppimispolku, jossa ratkaisut tehdään yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti. Tiimi- ja vertaisoppiminen sekä yhteisöllisyys luovat hyvää yhteishenkeä ja tukevat oppimista. Oikeat asiakastyöt ja yrittäjämäiset toimintatavat antavat hyvän pohjan ammattiin ja työllistymiseen.

Yrittäjämäinen pedagogiikka


Yrittäjämäinen pedagogiikka tarkoittaa opetuksen ja oppimisen näkökulmia, käsityksiä, periaatteita ja tapoja, jotka perustuvat yrittäjyyden ilmiön olemukseen ja edistävät yrittäjyyttä.

Yrittäjämäinen pedagogiikka on oppijalähtöistä, kokemuksellista, ilmiöpohjaista, ongelmaperustaista, tutkivaa ja toiminnallista, ja tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden kanssa aitojen kysymysten äärellä.

Yrittäjyyteen ja yrittäjämäisyyteen voi oppia. Nämä pitävät sisällään luovuuden, innovaatiokyvyn, riskienhallinnan ja vastuullisuuden, samoin kuin kyvyn suunnitella, asettaa tavoitteita ja johtaa toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Yrittäjyysvalmiuksien merkitys korostuu työelämän muutoksessa.

Esedun opiskelijoilla on erinomaiset mahdollisuudet valmentautua yrittäjyyteen. Opinnoissa korostuvat muun muassa ammatillinen kasvu ja yrittäjämäinen asenne erityisesti omaehtoisen yrittäjyyden kautta, sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys, verkostoituminen ja erilaisten oppimismallien hyödyntäminen (mm. projektioppiminen ja tiimioppiminen).

Verkkopedagogiikka


Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvitaan digitaalista osaamista. Tavoitteenamme on, että kaikilla Esedusta valmistuvilla opiskelijoilla on valmiudet hyödyntää työssään ja arjessaan digitaalisuutta. Kannustamme opiskelijoita kehittämään omaa osaamistaan monipuolisesti ja ottamaan haltuun digitaalisuuden tuomat mahdollisuudet ja jakamaan osaamista työelämässä.

Digitaaliset oppimisympäristöt ja välineet helpottavat ja sujuvoittavat osaamisen kehittämistä. Ne myös mahdollistavat opiskelijan joustavan etenemisen opinnoissaan. Työelämälähtöisessä osaamisen kehittämisessä verkkoympäristöt ja mobiililaitteet mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelijan ohjauksen. Mobiiliratkaisut helpottavat opiskelijan, ohjaajan ja opettajan vuorovaikutusta ja osaamisen kertymisen dokumentointia.

Monipuoliset simulaatio-oppimisympäristömme sekä erilaiset robotiikkaa hyödyntävät ratkaisut mahdollistavat ammattitaitojen harjaannuttamisen turvallisesti ja mielenkiintoisesti todellisuutta jäljittelevissä olosuhteissa.

Verkko-ohjaus on verkkoympäristössä tapahtuvaa verkko-oppimisprosessin ja osaamisen kehittymisen ohjausta, jossa ohjaajan roolina on auttaa opiskelijaa omien tavoitteidensa saavuttamisessa. Opiskelijalta opiskelu verkossa edellyttää usein itseohjautuvuutta ja aktiivista otetta opintoihin, eli valmiuksia joiden kehittymiseen moni opiskelija tarvitsee tukea ja ohjausta. Menestyksekäs verkko-opiskelu pohjautuukin oikea-aikaiseen, saavutettavaan ja monikanavaiseen ohjaukseen ja tukeen. Panostamme opettajien verkko-ohjausosaamisen kehittämiseen ja toimivien palvelumallien toteuttamiseen em. tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarjoamme verkko-opiskeluun myös lähitukea ja -ohjausta. Verkko-opiskelun olohuone Entteri tarjoaa opiskelijolle mahdollisuuden tulla kysymään yleistä ohjausta ja tukea tilassa päivystäviltä eri alojen opettajilta. Entteri-toimintaan kuuluu myös monikanavainen ohjaus puhelimitse, erilaisilla viestikanavilla tai vaikka videopuheluna.

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021