Skip to content

Osaamisen kehittäjät

Esedun opettajat ovat moniosaajia


Opiskelijoiden osaamisen kehittämisestä Esedussa vastaavat opettajat, joilla on erilaisia vastuualueita. Taitovalmentajat toimivat opettajien rinnalla opiskelijoiden ammattiosaamisen kehittämisen tukena. Työelämässä opiskelijoiden ohjaajina toimivat työpaikkaohjaajat.

Opinto-ohjaajat ovat ohjauksen asiantuntijoita, jotka auttavat opiskelijoita opintojen suunnittelussa, opintojen mahdollisissa pulmatilanteissa ja ohjaavat heitä jatko-opintoihin ja työelämään. Uraohjaaja auttaa opiskelijaa urasuunnittelussa ja työllistymisvalmiuksien kehittämisessä.

Esedun opettajat ovat moniosaajia ja pedagogisia asiantuntijoita, jotka vastaavat erilaisissa oppimisympäristöissä toteutettavasta opetuksesta ja ohjauksesta, ja rakentavat opiskelijoille yksilöllisiä opintopolkuja, joissa huomioidaan erilaisten opiskelijoiden tavoitteet ja tarpeet.

Opettajuus kehittyy jatkuvasti:

  • Oppimisympäristöt monipuolistuvat. Oppiminen, opetus ja ohjaus tapahtuu entistä enemmän verkossa ja erilaiset monimuotototeutukset ja hybridiopetus lisääntyvät.
  • Opettajakeskeisyydestä siirrytään opiskelijakeskeisyyteen ja yksittäisten asioiden opettamisesta kokonaisuuksien oppimiseen
  • Yksin opettamisesta siirrytään yhteisopettajuuteen ja opettajan yksilöllisestä autonomiasta siirrytään yhteisölliseen työskentelyyn

Erilaisia opetus- ja ohjausmuotoja Esedussa

  1. Verkkokurssi on paikkakunnasta riippumaton tapa opiskella tutkinnon osa tai tutkinnon osaa pienempi kokonaisuus. Verkkokurssi sisältää opetusta, ohjausta ja opiskelua verkon välityksellä. Siihen voi sisältyä kiinteitä opetus- ja ohjausaikoja, jotka toteutetaan etänä, esimerkiksi Teamsin välityksellä. Verkkokurssiin voi sisältyä myös työelämässä tapahtuvaa oppimista, jonka ohjaus tapahtuu verkon välityksellä. Verkkokurssi voi olla myös täysin itsenäisesti suoritettava.
  2. Kurssin voi opiskella myös monimuotoisesti osittain verkossa, ja silloin kurssiin sisältyy verkko-opiskelun lisäksi aina lähiopetuspäiviä oppilaitoksen omissa tiloissa tai työelämässä tapahtuvaa oppimista etukäteen määrätyllä paikkakunnalla. Verkko-opiskelua voisi sisältyä yhteen tai useampaan tutkinnon osaan ja sen määrä voi vaihdella opiskelijakohtaisesti (riippuen HOKSista).
  3. Hybridiopetus tarkoittaa opetustapahtumaa, jossa osa opiskelijaryhmästä osa opiskelee yhteisessä tilassa ja loppuosa opiskelijoista liittyy mukaan verkon välityksellä, joko omilta laitteiltaan tai esimerkiksi taitovalmentajan johdolla ryhmänä toisesta toimipisteestä.

 

Opettajien erilaisia rooleja


Uusi opettajuus edellyttää erikoistumista erilaisiin rooleihin. ​Opettajien ja ohjaajien osaamisen kehittäminen on osa henkilöstön kehittämistä.

Vastuuohjaaja on ohjauksen asiantuntija ja vastaa mm. opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laatimisesta.

Työelämäopettaja ohjaa osaamisen kehittymistä erityisesti aidoissa työelämän oppimisympäristöissä sekä toimii yhteyshenkilönä työelämän suuntaan.

Verkko-opettaja erikoistuu verkko-opetukseen ja ohjaukseen. Verkko-opettajan tehtäviin voi kuulua myös verkko-opetuksen vertaistukitehtäviä tai koordinointia.

Tutkintovastaava hallitsee tutkinnon perusteet, vastaa toteutussuunnitelmien laadinnasta, hallitsee osaamisen arvioinnin ja HOKS- käytänteet.

Erityisopetusvastaava on mukana oman alansa erityisen tuen palveluiden kehittämisessä ja toteuttamisessa. Hän myös ohjaa ja avustaa tarvittaessa vastuuohjaajaa erityisen tuen suunnitelmien laatimisessa.

Kansainvälisyysvastaava tiedottaa alansa opiskelijoita opiskelijavaihtomahdollisuuksista sekä koordinoi vaihtoja. Hän vastaa omalta osaltaan myös oppilaitoksen kv-toimintaan liittyvästä verkostoitumisesta, verkostojen ylläpitämisestä ja kehittämisestä.

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021