Skip to content

Osaamisen kehittäjät

Esedun opettajat ovat moniosaajia

Opiskelijoiden osaamisen kehittämisestä Esedussa vastaavat opettajat, joilla on erilaisia vastuualueita. Taitovalmentajat toimivat opettajien rinnalla opiskelijoiden ammattiosaamisen kehittämisen tukena. Työelämässä opiskelijoiden ohjaajina toimivat työpaikkaohjaajat.

Opinto-ohjaajat ovat ohjauksen asiantuntijoita, jotka auttavat opiskelijoita opintojen suunnittelussa, opintojen mahdollisissa pulmatilanteissa ja ohjaavat heitä jatko-opintoihin ja työelämään. Uraohjaaja auttaa opiskelijaa urasuunnittelussa ja työllistymisvalmiuksien kehittämisessä.

Esedun opettajat ovat moniosaajia ja pedagogisia asiantuntijoita, jotka vastaavat erilaisissa oppimisympäristöissä toteutettavasta opetuksesta ja ohjauksesta, ja rakentavat opiskelijoille yksilöllisiä opintopolkuja, joissa huomioidaan erilaisten opiskelijoiden tavoitteet ja tarpeet.

Opettajuus kehittyy jatkuvasti:

  • Oppimisympäristöt monipuolistuvat. Oppiminen, opetus ja ohjaus tapahtuu entistä enemmän verkossa ja erilaiset monimuotototeutukset ja hybridiopetus lisääntyvät.
  • Opettajakeskeisyydestä siirrytään opiskelijakeskeisyyteen ja yksittäisten asioiden opettamisesta kokonaisuuksien oppimiseen
  • Yksin opettamisesta siirrytään yhteisopettajuuteen ja opettajan yksilöllisestä autonomiasta siirrytään yhteisölliseen työskentelyyn

Erilaisia opetus- ja ohjausmuotoja Esedussa

  1. Verkkokurssi on paikkakunnasta riippumaton tapa opiskella tutkinnon osa tai tutkinnon osaa pienempi kokonaisuus. Verkkokurssi sisältää opetusta, ohjausta ja opiskelua verkon välityksellä. Siihen voi sisältyä kiinteitä opetus- ja ohjausaikoja, jotka toteutetaan etänä, esimerkiksi Teamsin välityksellä. Verkkokurssiin voi sisältyä myös työelämässä tapahtuvaa oppimista, jonka ohjaus tapahtuu verkon välityksellä. Verkkokurssi voi olla myös täysin itsenäisesti suoritettava.
  2. Kurssin voi opiskella myös monimuotoisesti osittain verkossa, ja silloin kurssiin sisältyy verkko-opiskelun lisäksi aina lähiopetuspäiviä oppilaitoksen omissa tiloissa tai työelämässä tapahtuvaa oppimista etukäteen määrätyllä paikkakunnalla. Verkko-opiskelua voisi sisältyä yhteen tai useampaan tutkinnon osaan ja sen määrä voi vaihdella opiskelijakohtaisesti (riippuen HOKSista).
  3. Hybridiopetus tarkoittaa opetustapahtumaa, jossa osa opiskelijaryhmästä osa opiskelee yhteisessä tilassa ja loppuosa opiskelijoista liittyy mukaan verkon välityksellä, joko omilta laitteiltaan tai esimerkiksi taitovalmentajan johdolla ryhmänä toisesta toimipisteestä.

Opettajien erilaisia rooleja

Verkko-opettaja erikoistuu verkko-opetukseen ja -ohjaukseen. Verkko-opettajan tehtäviin voi kuulua myös työelämässä tapahtuvan oppimisen etäohjausta, Entteri-päivystyksiä, verkko-opetuksen vertaistukitehtäviä ja verkko-oppimisympäristön kehittämistä.

Työelämäopettaja ohjaa opiskelijoiden osaamisen kehittymistä erityisesti aidoissa työelämän oppimisympäristöissä ​ja toimii yhteyshenkilönä työelämän suuntaan. Hän koordinoi alansa työpaikat- ja näyttöympäristöt -rekisteriä sekä koulutus- ja (alle 6 kk) oppisopimusjaksoja. Hän perehdyttää työpaikkaohjaajia tehtäväänsä ja toteuttaa työpaikkaohjaajakoulutuksia. Työelämäopettaja toimii työelämäfoorumin vetäjänä ja selvittää työelämän koulutustarpeita. Työelämäopettajat myös markkinoivat koulutuksia.

Työsaliopettaja opettaa ja ohjaa opiskelijoita oppilaitoksen omissa oppimisympäristöissä.

Kehittäjäopettajan työ painottuu jatkuvan oppimisen edistämiseen ja hanketyöhön.  Kehittäjäopettaja osallistuu alaansa liittyvien uusien koulutustuotteiden kehitystyöhön (suunnittelu), toimii jatkuvaan oppimiseen erikoistuvana kouluttajana/opettajana KasvuEsedussa ja ammattiopistossa. Kehittäjäopettaja tekee yhteistyötä muiden alojen kehittäjäopettajien ja työelämäopettajien kanssa ja välittää työelämän koulutustarpeista tiedon koulutussuunnittelua varten ammattiopistoon ja KasvuEseduun. Kehittäjäopettajan työ kohdentuu edellä mainittuihin kokonaisuuksiin kulloisenkin tarpeen mukaan.

Vastuuohjaaaja/HOKS-opettaja huolehtii opiskelijan henkilökohtaistamisen prosessista koko opiskelun ajan. Hän muun muassa vastaa opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laatimisesta ja päivittämisestä sekä seuraa opiskelijan opintojen etenemistä. Tehtäviin voi kuulua myös vertaistukitehtäviä ja HOKS-prosessiin liittyviä kehittämistehtäviä. HOKS-opettaja toimii yhteistyössä muun muassa opiskelijaa ohjaavien opettajien, opinto-ohjaajan, erityisopetusvastaavan ja huoltajien kanssa.

Edellisten roolien lisäksi opettajilla voi olla muita vastuutehtäviä, esim. tutkintovastaavuus erityisopetusvastaavuus, kv-vastaavuus, oppisopimuskoordinointi

 

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021