Skip to content

Hyvinvointi

Hyvinvoiva oppilaitos

Opiskelijoiden hyvinvointiin panostaminen on sijoitus tulevaisuuteen. Esedussa hyvinvoinnin kokonaisuus koostuu laadukkaasta osaamisen kehittämisestä, oppimisen henkilökohtaistamisesta, riittävästä ja oikea-aikaisesta opintojen ohjauksesta ja erityisestä tuesta, toimivista opiskeluhuollon palveluista sekä opiskelijoiden osallistamisesta oppilaitoksen toimintaan. Opiskelijoiden hyvinvointi on kaikkien oppilaitoksessa toimivien yhteinen tehtävä. ​Tavoitteenamme on luoda opiskeluyhteisö, jossa opiskelija saa tarvitsemansa opetuksen, ohjauksen ja tuen, tuntee kuuluvansa oppilaitosyhteisöön ja kokee tulevansa kuulluksi.

Etelä-Savon ammattiopistossa pyritään havaitsemaan opiskelijan opintoihin liittyviä haasteita hyvissä ajoin. Orientaatiot, toimivat tiedonsiirron käytänteet, henkilökohtaistaminen, ohjauksen ja erityisen tuen tarjoaminen sekä vahva yhteistyö kotien ja huoltajien kanssa tukevat opiskelijan oppimista ja opintoihin kiinnittymistä, ja näin myös ehkäisevät keskeyttämisiä. Osana ammatillista koulutusta voidaan järjestää opiskelijan yksilöllisiin tarpeisiin perustuvia opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja (OPVA). Opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen tavoitteena on tutkintokoulutuksessa vaadittavien opiskelutaitojen, kuten kielellisten, matemaattisten, digitaalisten tai tietoteknisten valmiuksien vahvistaminen tai elämänhallinnan ja opiskelutekniikan kehittäminen.

Jokaiselle opiskelijalle on nimetty vastuuohjaaja, joka tehtäviensä puitteissa huolehtii opiskelijan opintojen sujumisesta. Teemme tiivistä yhteistyötä alaikäisten opiskelijoiden huoltajien kanssa mm. kotiväenilloissa ja huoltajafoorumeissa. Oppimisympäristöjen kehittämisessä huomioidaan aina opiskelijoiden hyvinvointi ja turvallisuus. Varhaisen mukaantulon malli mahdollistaa puuttumisen poissaoloihin tai muuhun opiskelijassa havaittuun huolestuttavaan käytökseen. Aktiivinen opiskelijayhdistys- ja tutortoiminta, erilaiset tapahtumat, opiskelijoiden antaman palautteen huomioiminen ja opiskelijoiden osallistaminen oppilaitoksen toimintaan ja sen suunnitteluun luovat yhteisöllistä toimintakulttuuria oppilaitokseemme.

Toimiva opiskeluhuolto

Opiskeluhuollon tehtävänä on edistää opiskelijoiden oppimista, fyysistä ja psyykkistä terveyttä sekä sosiaalista hyvinvointia. Opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijoiden, heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. Vastuu toimivasta opiskeluhuollosta kuuluu kaikkien oppilaitoksissa työskentelevien ja opiskeluhuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtäviin.

Ennaltaehkäisevä toiminta on opiskeluhuollon painopisteenä. Opiskeluhuoltoon sisältyy sekä yksilöllinen että yhteisöllinen opiskeluhuolto. Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan toimintakulttuuria ja toimia, joilla koko oppilaitosyhteisössä edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Koulutuksen järjestäjällä ja oppilaitoksen henkilökunnalla on ensisijainen vastuu oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista ja oppimisympäristöjen turvallisuudesta.

Oppilaitoksemme kaikille perustutkinto- ja TUVA-opiskelijoille on tarjolla kuraattorin, psykologin ja opiskeluterveydenhuollon palveluita.

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021