Skip to content
kolme tekniikan alan opiskelijaa digitaalisien robottien työstämistä

OTAdigi

Kohderyhmä

Opetus- ja ohjaushenkilöstö, opiskelijat, työpaikkojen edustajat, työpaikkaohjaajat

Tavoitteet

OTAdigi -projektin päätavoitteena on kehittää, kokeilla ja ottaa käyttöön digitaalisuuteen pohjautuvia toimintamalleja ja työkaluja työpaikalla tapahtuvan oppimisen (ml. oppisopimuskoulutus ja työssäoppiminen) tukemiseen, arviointiin, ohjaamiseen ja dokumentointiin joustavien opintopolkujen toteuttamiseksi. Etelä-Savon ammattiopisto (Esedu) sitoutuu verkostolle hankesuunnitelmassa asetettuihin kaikille yhteisiin tavoitteisiin ja painottaa kumppanikohtaisessa kehittämistoiminnassa seuraavaa päätavoitetta ja toimenpiteitä sen saavuttamiseksi.

Suunnitellaan alakohtaisia yksilöllisiä ja työvaltaisia opintopolkuja, joissa osaamisperusteisuus varmistetaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen (oppisopimuskoulutus ja työssäoppiminen) laatua parantamalla.
Tasalaatuisuutta tavoitellaan seuraavilla tekniikan koulutusaloilla:

  • rakennusala (talonrakennus ja pintakäsittely)
  • auto- ja kuljetusala
  • metalliala
  • sähkö- ja elektroniikka-ala

Hanke kohdennetaan ensisijaisesti Pieksämäen yksikköön. Samanaikaisesti toteutetaan Hiekkiksen yrittäjyyskasvatushanke, jonka pilotissa tekniikan alan opiskelijat tulevat opiskelemaan ensimmäisen vuoden kaikille yhteisiä tekniikan alan opintoja (klusterimalli). Tutkintokohtaiset opinnot suoritetaan toisena ja kolmantena vuonna henkilökohtaisten suunnitelmien mukaan työpaikalla tapahtuvaa oppimista, oppisopimusta ja muita joustavia koulutusmuotoja hyödyntäen.

OTAdigi-hanke resursoi tutkintovastaavien ja ammattiaineiden opettajien kehittämistyötä autoalan, sähkö- ja automaatiotekniikan, kone- ja metallialan sekä rakennusalan perustutkinnoissa. Pilotoinnin suunnittelu sisältää opetussuunnitelmatyötä, oppimisympäristöjen kartoitusta yrityksissä ja joustavien opetuksen toteutusmallien kehittämistä. Uudistuksella tavoitellaan joustavuutta tutkintojen suorittamiseen, tiivistä vuoropuhelua työelämän kanssa, yhteisten voimavarojen käytön lisäämistä sekä uusia työtapoja opetuksen toteuttamisessa. Hankkeet tukevat toisiaan, mutta kehittämistyö niiden välillä rajataan ja kohdennetaan sisällöllisesti ja työnjaollisesti toisistaan. Myös Esedun Mikkelin toimipisteen pintakäsittelyn ja tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnot ovat soveltuvin osin kohteena em. tavoitteen mukaisessa kehittämistyössä ja suunnitelmassa kuvattujen toimenpiteiden toteuttamisessa.

Toimenpiteet

Laaditaan Pieksämäen yksikön tekniikan alan ensimmäisen vuoden opiskelijoille kaikille yhteiset tekniikan alan opinnot (klusterimalli) työelämän monipuolisia oppimisympäristöjä hyödyntäen ja joustavia toteutusmalleja soveltaen.

Toteutetaan työpaikkaohjaajien koulutusta jalkautuvalla mallilla ohjausosaamisen tukemiseksi. Ammattiaineiden opettajat valmistavat tiiviitä, selkeäkielisiä ja sähköisessä muodossa olevia tukimateriaaleja, joilla työpaikkaohjaajakoulutus toteutetaan työpaikoilla pienissä lyhytkestoisissa osissa. Ohjaajien osaaminen dokumentoidaan ja pätevyys rekisteröidään. Opettajien ja työpaikkaohjaajien käyttöön hankitaan mobiililaitteita (iPadit ja kannettavat printterit) lainalaitteina käytettäviksi hankkeen aikana.

Osallistetaan opiskelijoita oman osaamisensa osoittamiseen työpaikoilla sähköisellä portfoliolla (kuvat, videot ym.), blogeilla ym. soveltuvilla virtuaalisilla ja digitaalisilla välineillä.

Parannetaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen laatua keräämällä reaaliaikaisia palautteita ja hyödyntämällä niitä toiminnan parantamisessa. Palautteen keruussa ja käsittelyssä hyödynnetään digitaalisia ratkaisuja.

Selkiytetään opiskelijoiden kesätyön hyödyntäminen (myös oppisopimuksella) soveltuvien tutkinnon osien edellyttämän osaamisen hankkimisessa

1.1.2016-31.12.2017

Tampereen seudun ammattiopisto

Etelä-Savon ammattiopisto, Lapin matkailuopisto, Lapin urheiluopisto, Ammattiopisto Tavastia, Porvoo International College Ab

210 000 €, josta Esedun osuus 41020 €

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Projektipäällikkö
Marianne Hyttinen-Lilja
p. 044 711 5642

Careeria Oy
Etelä-Savon ammattiopisto Esedu
Koulutuskuntayhtymä Tavastia
Lapin koulutuskeskus REDU
Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021