Skip to content
EtusivuHankkeetItseohjautuvuutta ja hyvinvointia työhön
Kaislat heiluvat tuulessa sinitaivaan alla

Itseohjautuvuutta ja hyvinvointia työhön

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä ovat Etelä-Savon Koulutus Oy:n  johto, päälliköt ja henkilöstö.

Tavoitteet

  1. Vahvistetaan kohderyhmän valmiuksia ja osaamista oman työn suunnittelemiseen, organisoimiseen ja työhön sitoutumiseen itseohjautuvuuden periaatteella.
  2. Kehitetään edelleen aiemmin käyttöön otettua työuupumuksen ennaltaehkäisyn toimintamallia yhdessä työterveyshuollon kanssa ja perehdytetään esihenkilöitä ko. toimintamallin mukaiseen toimintaan. Edesautetaan työntekijöiden työhyvinvointia ja työssä jaksamista työuran eri vaiheissa
  3. Luodaan ja testataan mallia itseohjautuvuuteen siirtymisestä osana oppilaitoksen johtamista ja itseohjautuvaa opettamista.
  4. Lisätään hankkeessa mukana olevien kumppanioppilaitosten välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta työkykyjohtamisessa ja itseohjautuvuuteen liittyvien käytäntöjen jakamisessa.

Toimenpiteet

Tulosten saavuttamiseksi hankkeeseen hankitut asiantuntijat sparraavat johtoa, koulutuspäälliköitä, muita esihenkilöitä ja henkilöstöä asetettuihin tavoitteisiin, toteuttavat ja tuottavat sisältöjä yhteisiin kehittämispäiviin ja -työpajoihin. Asiantuntijoiden ohjauksella tehdään tiimityön valmiuksien kartoitukseen itsearvioinnin työkalu ja analysoidaan sen avulla saatavat tulokset.

Kevään 2023 aikana johdolle ja esihenkilöille on toteutettu 5 tapaamista, joissa on käsitelty itseohjautuvuudella johtamista ja rakennettu tiimimäisen työn valmiuksien itsearvioinnin työkalua.

Koko Esedun henkilöstö osallistuu syksyllä 2022 tiimeittäin/ryhmittäin itseohjautuvuuden valmiuksien itsearviointiin kehitetyn ja pilotoidun itsearviointityökalun avulla. Tuloksena syntyy dialogin kautta tiimikäsikirjat, jossa on kuvattu tiimin/ryhmän toiminnan nykytila ja numeerinen arviointi. Lisäksi tiimit/ryhmät ovat sopineet yhdessä kehittämistehtävät toimintansa ja samalla työhyvinvointinsa edistämiseksi. Tiimit/ryhmät priorisoivat kehittämistehtävistä 1-2 toteutettvaksi kesään 2023 mennessä. Koulutuslaojen tiimien/ryhmien kehittämistehtävien etenemistä tuetaan tarvittaessa.

Hankkeessa analysoidaan koko Esedun henkilöstölle, mukaan lukien johtajat, keväällä 2022 tehdyt alkukartoituskyselyt liittyen itseohjautuvuuteen, työkykyyn ja -uupumukseen. Nämä analyysit toimivat, olemassa olevien tutkimusten ja itsearviointitulosten lisäksi, hankkeessa tuotettavien mallinnusten pohjana. hankkeen loppupuolella asiantuntijat tekevät loppukyselyn hankkeen tavoitteisiin liittyen.

Hankkeessa rakentuvaa itseohjautuvuuden mallia testataan johdon, päälliköiden ja henkilöstön uudistumiskykyyn ja itseohjautuvuuteen jatkuvan oppimisen lähtökohdista koko hankkeen ajan.

Hankkeessa tuotetaan tarvittavaa itseohjautuvuuutta tukevaa tiimien/ryhmien valmennusmateriaalia Kippoon. Pilottiaineisto testataan elokuussa 2023.

Työhyvinvoinnin asiantuntija sparraa esihenkilöitä sekä ryhmä- että henkilökohtaisissa tapaamisissa syksyllä 2022. työhyvinvointiin liittyen julkaistaan kesällä 2023 podcastit Palautumisen merkityksiestä hyvinvoinnille sekä Ennaltaehkäisevän työhyvinvoinnin merkityksestä ja sen toteuttamisesta yhdessä Pihlajalinnan työterveyshuollon kanssa.

Hankkeessa pilotoidaan ja yhteiskehitetään ennaltaehkäisevää työnohjausta eKampuksen henkilöstön ja koulutuspäällikön kanssa. Heitä ohjaa kevään 2023 ajan kilpailuttamalla valittu työnohjaajat.

Hyvien käytäntöjen ja kokemusten jakamista sekä benchmarkkausta tehdään Ammattiopisto Lappian kanssa. Esedun johto ja hallitus kävivät syksyllä 2022 Lappiassa ja kesällä 2023 lappilaiset tulevat benchmarkkaamaan Eseduun.

 

1.1.2022-31.8.2023

Etelä-Savon Koulutus Oy

152 554 €

Etelä-Savon ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto

projektipäällikkö Kirsi Lappalainen
kirsi.lappalainen@esedu.fi
puh. 044 711 5670

Etelä-Savon ammattiopisto Esedu

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021