Skip to content
Opiskelija näyttää peukkua ja kuvan päällä laatupalkittua koulutusta leima

Dyto

Kohderyhmä

Yhteisiä tutkinnonosia (YTO) opettavat opettajat ja opiskelijat

Tavoitteet

Tavoitteena on luoda yhteisiin tutkinnon osiin materiaalia verkko-oppimisympäristöön, mikä mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun. Oppimateriaalin kehittämisessä huomioidaan myös ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden heterogeeninen lähtötaso, esim. heikot perustaidot ja opiskelijat, joiden äidinkieli ei ole suomi.

Lisäksi tavoitteena on toimintakulttuurin kehittäminen oppilaitoksissa yhä enemmän
tiimimäisen toiminnan suuntaan siten, että opiskelijoiden henkilökohtaisten polkujen
rakentaminen toteutuu käytännössä mahdollisimman hyvin.

Verkko-opintoina suunnitellut ja järjestettävät yhteisten tutkinnot osat ja niiden osa-alueet
tukevat ja vahvistavat opiskelijan kokonaisvaltaista osaamista asiakaslähtöisesti ja
osaamisperusteisesti opiskelijan koulutusmuodosta riippumatta ja alentaa opiskelijalle
kohdentuvia muita opintokustannuksia.

Toimenpiteet

Kehitetään, pilotoidaan ja arvioidaan materiaalin käytettävyyttä. Kerätään palautetta opettajilta
ja opiskelijoilta.

Perustetaan YTO-opettajien vertaisverkosto jakamaan hyviä käytäntöjä ja
kehittämään digitaalisessa oppimisympäristössä tapahtuvaa YTO-opetusta.

Kunkin yhteisen tutkinnon osan materiaalin kehittäminen lähtee opiskelijoiden kanssa
pidettävästä työpajasta, jossa opiskelijat perehtyvät tutkinnon osien osaamisvaatimuksiin.
Työpajan tulosten perusteella kehitetään yhteistoiminnallisesti tehtävä- ja materiaaliaihioita
opiskelijoiden kommentoitavaksi ja arvioitavaksi verkkoon. Myös opiskelijoiden vastuulla on
ohjattuna ideoida jokin materiaalikokonaisuus verkkoon.

Oppilaitoksissa perustetaan YTO-tiimit, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä ammatillisten
opettajien kanssa. YTO-opettajia valmennetaan suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan
digitaalisessa ympäristössä tapahtuvaa opetus- ja ohjaustoimintaansa. Yhteistyö ammatillisten
opettajien kanssa painottuu YTO-opintojen ja ammatillisten tutkinnon osien sisältöjen
kytkemiseen toiminnallisesti yhteen. Perustetaan YTO-opettajien vertaisverkosto jakamaan
hyviä käytäntöjä ja kehittämään digitaalisessa oppimisympäristössä tapahtuvaa YTO-opetusta
ja -ohjausta.

Laaditaan ja/tai täydennetään verkkopedagoginen toiminta- ja ohjausmalli, jolla tuetaan
yhteisten tutkinnon osien verkossa järjestettävä koulutuksen yhdistämistä osaksi ammatillisia
tutkinnon osia. Toiminta- ja ohjausmallissa otetaan huomioon osaamisen hankkimiseen
tarvittava ammattialakohtainen tiedottaminen, neuvonta ja ohjaus sekä osaamisen
osoittamisen suunnittelu ja järjestäminen osana ammatillisen tutkinnon osien näyttöjä.

1.1.2019-31.12.2019

Aikuiskoulutuskeskus Kouvola (KVLAKK)

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (EKAMI), Ammattienedistämislaitos (AEL), Seurakuntaopisto (SRKO), Kouvolan seudun ammattiopisto (KSAO), Etelä-Savon koulutus Oy (ESEDU), Etelä-Pohjanmaan opisto (EPOPISTO), Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIEDU)

276 250 €, josta Esedun osuus 34 000 €.

Opetushallitus

Opettaja
Jorma Flinkman
p. 044 711 5486

Ekami
Etelä-Savon ammattiopisto Esedu
Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO
Seurakuntaopisto

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021