Skip to content
EtusivuHankkeetÄlykkäästi ohjaten
Kuvituskuva

Älykkäästi ohjaten

Kohderyhmä, Esedu

Hakijat, kuntakokeilun asiakkaat, opintoja aloittavat jatkuvan haun kautta hakeutuvat opiskelijat, opinnoissaan valintoja tekevät ja ohjausta tarvitsevat opiskelijat.

Tavoitteet

Älykkäästi ohjaten -hankkeessa kokeillaan tekoälytuettua urasuunnitelmaa ja sitä tukevien tekoälytoimintojen hyödyntämistä uraohjauksessa. Hankkeessa kokeillaan lisäksi chatbot -kehitystä sekä tekoälytuetun osaamisen tunnistamisen prosessin kehittämistä. Hyvä käyttäjäkokemus ja asiakaslähtöisyys varmistetaan osallistamalla kehitystyössä opiskelijoita ja ohjaushenkilöstöä.

Hankkeessa vahvistetaan ohjaustoimijoiden yhteistyötä ja tietoisuutta teknologioiden hyödyntämisestä uraohjauksen tukena. Tavoitteena on myös edistää opiskelijoiden ja asiakkaiden työllistymisvalmiuksia ja digitaalisia taitoja.

Kehittämistyöstä ja sen sisältämistä kokeiluista tulee syntymään dokumentoitua tietoa ja dataa hyödynnettäväksi esimerkiksi jatkokehityksessä.

Mitä?

Käytännössä työn alla ovat

  1. Tekoälyavusteinen urasuunnittelusovellus Aidi
    Opiskelija antaa sovellukselle tietoa itsestään (osaaminen, vahvuudet, mielenkiinnon kohteet, ammatti- ja opintotavoitteet). Sovelluksen algoritmit vertaavat tietoja ePerusteisiin, tutkintokuvauksiin, ESCO-luokituksiin, Primuksen opiskelijatietoihin ja avoimiin työpaikkoihin. Tuloksena opiskelija saa näkymiä erilaisista hänelle sopivista urapoluista: Henkilökohtaisia ehdotuksia opintopoluista, jatkokoulutusmahdollisuuksista, erilaisista ammateista, avoinna olevista työpaikoista. Sovellus näyttää myös meneillään olevien opintojen edistymistä, kyselee kuulumisia ja tuen tarpeita sekä ohjaa löytämään oppilaitoksen palveluja. Vuorovaikutteisuutta ja ohjauksellisuutta sovellukseen tuovat siihen tehdyt ja liitetyt chatbotit. Sovellusta testataan ja kehitetään palautteen pohjalta opiskelijoiden kanssa. Aidin tekniset kehittäjät ovat ohjelmistotalot Kwork, Tuudo, TCD ja Metatavu.
  2.  Koneoppiva osaamisen tunnistamisen apuväline OSTU
    OSTU kokoaa tunnustamispäätösehdotuksen KOSKI-tiedon pohjalta opiskelijan nykyiseen tutkintoon. Päätösehdotus perustuu Primuksesta löytyviin aiempiin tunnustamispäätöksiin ja OPH:n tunnustamisohjeisiin. Opiskelija lähettää KOSKI-linkin oppilaitoksen sovellukseen, ja tunnustamispäätösehdotus tulee Primuksen kautta asianosaiselle opettajalle/opolle päätöksen tekoa varten esitäytetyin merkinnöin. OSTUa testataan ja kehitetään palautteen pohjalta. OSTUn tekninen kehittäjä on TCD.

Miksi?

Esedu on yhteistyössä Xamkin ja Samiedun kanssa tutkimassa teknologian tarjoamia mahdollisuuksia toimia koulutuksen tarjoajan ja opiskelijan apuna.

Kenelle?

Urasuunnittelusovellus Aidia käyttää eri vaiheissa olevat opiskelijat aina hakeutumisvaiheesta opintojen päättämiseen saakka. Sovelluksen avulla nousee esiin erilaisia vaihtoehtoisia urapolkuja, joita voidaan käsitellä yhdessä esimerkiksi HOKS-keskusteluissa.

OSTU soveltuu sekä hakeutujalle että opiskelijalle. Opiskelemaan hakeutuvaa kiinnostaa opiskeluaika. Hyväksiluvuista voidaan sovelluksen avulla esittää hakijalle alustava arvio hakuvaiheessa. Tämä voi helpottaa hakeutujaa päätöksenteossa. Opiskeluja aloittava opiskelija saa tunnustamispäätöksen nopeasti ja HOKS voidaan tehdä tarkemmin heti opintojen alussa. Oppilaitokselle nopeampi prosessi OSTUssa vähentää kirjaamisia ja vapauttaa henkilöstön aikaa opetukseen ja ohjaukseen.

#tekoaly, #urasuunnittelu, #osaamisentunnistaminen, #Aidi, #OSTU

1.1.2022-30.11.2023

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu

Etelä-Savon Koulutus Oy, Itä-Savon Koulutuskuntayhtymä

560 882 €, josta Esedun osuus 106 470 €

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Minna Kröpi, projektiasiantuntija
minna.kropi@esedu.fi
puh. 044 711 5640

Etelä-Savon ammattiopisto Esedu
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK
Samiedu

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021