Skip to content
EtusivuOpiskelijalleNäytöt ja arviointi

Näytöt ja arviointi

Ammatillisissa tutkinnoissa osaamisesi arvioidaan näytöillä, joita täydennetään mahdollisella muulla osaamisen osoittamisella. Arviointi tehdään tutkinnon osittain ja perustutkinnon yhteisissä tutkinnon osissa osa-alueittain.

Aiemmin hankkimasi, suoritettavan tutkinnon kannalta olennainen osaamisesi, tunnistetaan ja mahdollisuuksien mukaan tunnustetaan osana henkilökohtaistamista.

Osaamisen osoittaminen näytöissä

Kaikissa ammatillisissa tutkinnoissa osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla aidoissa työelämän tilanteissa. Perustellusta syystä näytön voi tehdä myös oppilaitosympäristössä.

Näytöt sijoittuvat koko opintojesi ajalle. Näytöistä laaditaan näyttösuunnitelma osana henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS) ja ennen näyttötilanteita opettajan ja työpaikkaohjaajan ohjauksessa.

Osaamisen arvioijat

Osaamistasi arvioivalla arvioijalla tulee olla ammattitaito ja osaaminen arvioitavaan tutkinnon osaan tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueeseen. Lisäksi arvioijan tulee olla perehtynyt osaamisen arviointiin ja arvioimansa tutkinnon perusteisiin. Arvioija ei saa tehdä arviointia esteellisenä eli esimerkiksi lähisukulainen ei voi toimia arvioijana.

Oppilaitos nimeää arvioijat ja huolehtii, että arvioijina toimivat työelämän edustajat on perehdytetty tehtävään.

Nimettyjen arvioijien määrä vaihtelee seuraavasti:

  • Ammatillisissa tutkinnon osissa arvioijina toimivat opettaja ja työelämän edustaja. Jos opiskelijan näyttö viivästyisi kohtuuttomasti työelämäarvioijan puuttuessa, arvioinnin voi toteuttaa ja arvioinnista päättää kaksi opettajaa tai muuta koulutuksen järjestäjän edustajaa.
  • Yhteisten tutkinnon osien osa-alueissa ja valmentavan koulutuksen (TUVA) osissa arvioijana on yksi opettaja (tai erityisestä syystä muu koulutuksen järjestäjän edustaja).
  • Ammatillista osaamista tunnustettaessa arvioijina on kaksi opettajaa (tai muuta koulutuksen järjestäjän edustajaa).
  • Tunnustettaessa yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden osaamista tai valmentavan koulutuksen (TUVA) osia arvioijana on yksi opettaja (tai muu koulutuksen järjestäjän edustaja).
  • Tutkinnon osan osaaminen voidaan osoittaa useammassa näytössä ja vähintään toisen arvioijista tulisi olla paikalla arvioimassa yksittäistä näyttöä.

Osaamisen arviointi

Arvioinnissa tietojasi, taitojasi ja pätevyyttäsi verrataan tutkinnon perusteissa määriteltyihin osaamistavoitteisiin ja ammattitaitovaatimuksiin. Arviointi tehdään arviointikriteereitä käyttäen.

Koko tutkinnon osaa koskeva arviointipäätös tehdään, ja arvosana annetaan arvioijien yhteisenä päätöksenä. Arviointiin osallistunut opettaja kirjaa arvosanan Wilmaan kahden viikon kuluessa tutkinnon osan suorittamisesta.

Osaamista arvioidaan arviointiasteikolla, joka on

  • ammatillisen perustutkinnon ammatillisissa tutkinnon osissa 1-5
  • ammatillisen perustutkinnon yhteisten tutkinnon osien osa-alueissa 1-5 ja yhteisissä tutkinnon osissa ’hyväksytty’
  • ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon tutkinnon osissa ’hyväksytty’
  • valmentavissa koulutuksissa (TUVA) ’hyväksytty’ tai sanallinen kuvaus osaamisesta.

Opiskelijan saamasta opetuksesta ja ohjauksesta huolimatta voi käydä niin, että osaamista arvioitaessa havaitaan, ettei opiskelija ole saavuttanut tutkinnon osassa edellytettyä osaamista. Arviointipäätökseksi tulee tällöin hylätty. Tällöin opiskelijalla annetaan mahdollisuus hankkia lisää osaamista ja uusia näyttö tai muu osaamisen osoittaminen.

Arvioinnin uusiminen ja korottaminen

Opiskelijalla on mahdollisuus osoittaa osaamistaan uudelleen ja hän voi myös korottaa saamaansa hyväksyttyä arvosanaa. Arvosanan korottaminen koskee ainoastaan koko tutkinnon osan arvosanaa.

Arvioinnin tarkistaminen ja oikaisu

Mikäli olet tyytymätön arviointiin, niin ole yhteydessä arviointiin osallistuneeseen opettajaan. Mikäli arvioinnissa on tapahtunut selvä virhe, arvioijat voivat suorittaa uuden arvioinnin ilman arvioinnin tarkistamista tai oikaisupyyntöä (itseoikaisu).

Jos opiskelija kokee, että arvioijat ovat soveltaneet arviointiperusteita väärin, hän voi pyytää arvioinnin tarkistamista. Kirjallinen pyyntö arvioinnin tarkistamisesta tehdään arvioijille 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelija on saanut arvioinnin tulokset, eli kun arviointi on kirjattu Wilmaan. Opiskelija saa arvioinnin tarkistamisesta päätöksen.

Jos opiskelija kokee, että arvioinnin tarkistamista koskeva päätös ei ole oikea, hän voi tehdä siitä oikaisupyynnön työelämätoimikunnalle. Oikaisupyyntö tehdään 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelija on saanut päätöksen arvioinnin tarkistamisesta.

Oma Opintopolku -palvelu

Voit tarkastella kirjattuja opintosuorituksiasi Wilman lisäksi myös valtakunnallisesta Oma Opintopolku -palvelusta. Kirjautumista varten sinun tulee tunnistautua pankkitunnuksella, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla.

Oma Opintopolku

 

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021