Skip to content

Järjestyssäännöt

Oppilaitoksen järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää henkilöstön ja opiskelijoiden välistä yhteistyötä, sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Opiskelijalla on oikeus saada tutkinnon perusteiden mukaista opetusta ja riittävästi ohjausta. Opiskelijalla on oikeus saada aikaisemmin hankittu osaaminen tai suoritetut opinnot arvioiduksi ja tunnustetuksi, mikäli ne vastaavat tutkinnon perusteiden mukaisia tavoitteita ja sisältöjä.

Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön ja yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Yhdenvertaisuus on perusoikeus, joka on turvattu Suomen perustuslaissa (L731/1999). Esedun koko henkilöstön tehtävänä on pitää huolta siitä, että ketään ei syrjitä tai aseteta eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 609/1986 – Ajantasainen lainsäädäntö – FINLEX ® , Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014 – Säädökset alkuperäisinä – FINLEX ®

Opiskelijalla on velvollisuus noudattaa oppilaitoksen järjestyssääntöjä ja henkilökunnan ohjeita.

Opiskelu

Opiskelijan tulee

 • osallistua henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti opetukseen sekä näyttöihin ja muuhun osaamisen osoittamiseen, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua syytä.
 • varustautua työsaliopetukseen ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen pukeutumalla alakohtaisten vaatimusten mukaisesti ja huolehtimalla, että mukana on tarvittavat työskentelyvälineet ja -varusteet.
 • opiskelutehtäviä tehdessään noudattaa ohjeistuksia ja toimia ilman vilppiä.

Opettaja päättää puhelimien ja muiden mobiililaitteiden käytöstä opetuksessa. Puhelimen käytössä ja kuvaamisessa on noudatettava hyviä tapoja ja huomioitava yksityisyyden suoja sekä työpaikan säännöt.

Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 – Ajantasainen lainsäädäntö – FINLEX ®

Hyvät käytöstavat toisten kunnioittaminen

Esedun kaikissa oppimisympäristöissä (oppilaitoksessa, työpaikoilla, verkossa) noudatetaan hyviä käytöstapoja ja kunnioitetaan toisia ihmisiä. Hyviin tapoihin kuuluu myös tervehtiminen sekä asiallinen kielenkäyttö ja kohtelias suhtautuminen kanssaihmisiin, sekä opiskelijoihin että henkilökuntaan kuuluviin. Päällysvaatteet ja päähineet jätetään niille varattuihin paikkoihin.

Kiusaamisesta, syrjinnästä tai muunlaisesta häirinnästä tulee välittömästi ilmoittaa vastuuohjaajalle tai muulle henkilöstöön kuuluvalle. Oppilaitoksen kiusaamisen vastainen toimintamalli on kirjattu Esedun opiskeluhuoltosuunnitelmaan (PDF).

Turvallisuus

Jokaisen tulee noudattaa toiminnassa yleisiä työturvallisuusmääräyksiä sekä koulutus- ja tehtäväkohtaisia määräyksiä sekä ohjeita. Jokaisella on velvollisuus toimia oppilaitoksen tiloissa huolellisesti ja noudattaen annettua ohjeistusta sekä perehdytystä. Jokainen on vastuussa omasta turvallisesta toiminnastaan sekä osaamisensa mukaisesti velvollinen huolehtimaan myös muiden turvallisuudesta oman toimintansa osalta. Havaituista turvallisuuteen liittyvistä puutteista on velvollisuus ilmoittaa henkilökuntaan kuuluvalle. Opiskelijoilla on velvollisuus osallistua oppilaitoksessa järjestettäviin turvallisuusharjoituksiin.

Poissaolot

Opiskelijan on selvitettävä mahdolliset poissaolonsa vastuuohjaajalle. Alaikäisen opiskelijan osalta poissaolot selvittää huoltaja. Ennalta tiedettyihin poissaoloihin opiskelijan tulee etukäteen anoa lupa vastuuohjaajalta. Aiheettomiin poissaoloihin puututaan oppilaitoksen varhaisen mukaantulon mallin mukaisesti (PDF).

Opiskelija katsotaan eronneeksi, jos on ilmeisestä, että hänen tarkoituksenaan ei ole osallistua henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaiseen opetukseen ja näyttöihin tai muuhun osaamisen osoittamiseen eikä hän ole esittänyt poissaololleen perusteltua syytä tai hän ei ole suorittanut valmentavaa koulutusta säädetyssä ajassa.

Päihteet ja vaaralliset aineet sekä esineet

Esedu on savuton ja päihteetön oppilaitos. Alkoholin, huumausaineiden tai muiden päihteiden käyttäminen on kiellettyä oppilaitoksen alueella mukaan lukien asuntolatiloissa. Lisäksi alkoholin, huumausaineiden sekä hallussapitosäännösten mukaisten kiellettyjen muiden päihteiden hallussapito sekä niiden vaikutuksen alaisena oleminen on kiellettyä oppilaitoksen alueella. Lisäksi hallussapitoon oikeutettujen tupakkatuotteiden sekä niitä oleellisesti muistuttavien tuotteiden (ml. sähkötupakat) näkyvä esillä pitäminen on kiellettyä oppilaitoksen alueella. Edellä mainitut säännöt koskevat myös oppilaitoksen järjestämiä tapahtumia, työpaikoilla järjestettävää koulutusta sekä koulutukseen liittyvää koti- ja ulkomaanmatkatoimintaa (mm. kv-vaihdot ja vierailut, kilpailumatkat).

SORA-säädökset – THL , Tupakkalaki 549/2016 – Säädökset alkuperäisinä – FINLEX ®

Päihtynyt opiskelija poistetaan oppilaitoksesta ja sen alueelta. Tarkemmat ohjeet ja toimintatavat päihdetilanteissa on kuvattu Esedun opiskeluhuoltosuunnitelmassa.

Vaarallisten tai toisten ihmisten tai omaisuuden vahingoittamiseen soveltuvien esineiden tai aineiden hallussapito ja tuominen oppilaitoksen alueelle on kiellettyä. (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 ja Järjestyslaki 612/2003). Opettajalla on oikeus työpäivän aikana ottaa haltuun em. esine tai aine, ja tarkistaa opiskelijan tavarat mainittujen esineiden tai aineiden haltuunottamiseksi, jos on ilmeistä, että opiskelijalla on tällaisia kiellettyjä esineitä tai aineita mukanaan, eikä hän suostu niitä luovuttamaan.

Ympäristöstä ja omaisuudesta huolehtiminen

Opiskelijan tulee

 • omalta osaltaan huolehtia, että oppimisympäristö pysyy siistinä
 • käsitellä oppilaitoksen omaisuutta sekä oppilaitoksesta lainassa olevaa omaisuutta huolellisesti
 • säilyttää käyttöönsä saadut työkalut ja opetusvälineet niitä varten varatuissa säilytystiloissa
 • palauttaa käyttöönsä luovutetut välineet puhdistettuina alkuperäiseen paikkaansa
 • ilmoittaa heti opettajalle rikkoutuneesta tai kadonneesta työvälineestä, koneesta tai laitteesta tai niiden työturvallisuuspuutteista
 • pitää huolta omista tavaroistaan ja kunnioittaa toisten omaisuutta.

Tietoteknisten laitteiden käytössä opiskelijoiden tulee noudattaa erikseen laadittuja tietotekniikan opiskelukäytön sääntöjä (PDF).

Opiskelija korvaa tahallisesti tai omasta huolimattomuudesta aiheutetut vahingot vahingonkorvauslain mukaisesti. Oppilaitos ei vastaa opiskelijoiden tavaroiden säilytyksestä tai niille sattuneesta vahingosta. Vahingonkorvauslaki 412/1974 – Ajantasainen lainsäädäntö – FINLEX ®

Pysäköinti

Autojen, moottoripyörien, mopojen sekä polkupyörien ja sähköpotkulautojen tai vastaavien kulkuneuvojen pysäköinti on sallittu vain niiden pysäköintiin osoitetuilla ulkoalueilla. Ajoneuvojen tarpeeton käyttö oppilaitoksen alueella opiskelupäivän aikana on kielletty. Oppilaitoksen piha-alueella liikuttaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta sekä noudatettava yleisiä liikennemääräyksiä.

Lemmikkieläimet

Lemmikkieläinten ja muiden eläinten tuominen oppilaitoksen tiloihin on kielletty pois lukien vammaisuuden perusteella tarvittavat opas- ja avustajakoirat sekä viranomaiskäytössä olevat koirat. Koulutustoimintaan liittyvien lemmikkieläimien tuominen oppilaitoksen tiloihin on sallittua vain erikseen osoitettuihin tiloihin. Muista perustelluista syistä johtuvat tarpeet tuoda lemmikkieläimiä oppilaitoksen tiloihin on sovittava erikseen ja tapauskohtaisesti.

Opiskelijalle voidaan antaa lain mukaan kirjallinen varoitus, jos hän:

 • häiritsee opetusta
 • käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti opiskeluympäristössä;
 • menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo oppilaitoksen järjestyssääntöjä tai muun opiskeluympäristön järjestystä;
 • kieltäytyy 84 §:ssä tarkoitetun huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisestä tai – on 84 §:ssä tarkoitetun selvityksen perusteella käyttänyt huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen toimintakykynsä on heikentynyt.

Opiskelijalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta päättää rehtori.

Jos teko tai laiminlyönti on vakava tai jos opiskelija jatkaa 1 momentissa tarkoitettua käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi.

Opetusta häiritsevä, väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä taikka toisen henkeä tai terveyttä vaarantava opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulutuksen järjestäjän järjestämästä tilaisuudesta.

Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan taikka oppilaitoksessa tai muussa opetustilassa työskentelevän turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi.

Opetukseen osallistumisen epäämisestä päättää koulutuspäällikkö.

(Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, 85 §)., Turvallinen opiskeluympäristö ja seuraamukset – FINLEX ®

Järjestyssäännöillä edistetään oppilaitoksen vastuullista toimintaa, sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä oppilaitosyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt luovat onnistuneen opiskelutyön edellytykset ja ovat välttämättömiä opiskelun sujumisen ja yhteisön jäsenten viihtyvyyden ja turvallisuuden kannalta.

Järjestyssäännöt on laadittu voimassa olevan lainsäädäntöä ja Etelä-Savon ammattiopiston strategiaa noudattaen ja ne täydentävät lakeja, asetuksia ja määräyksiä. Järjestyssääntöjen lisäksi noudatetaan muita oppilaitoksen ohjeita ja sääntöjä.

Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 – Ajantasainen lainsäädäntö – FINLEX ®

Järjestyssääntöjä noudatetaan Esedun kaikkien toimipisteiden alueilla, joita ovat oppilaitoksen rakennukset ja tonttialueet. Järjestyssääntöjä noudatetaan myös oppilaitoksen virtuaalisissa ympäristöissä sekä opiskelijoille järjestetyissä tapahtumissa, tilaisuuksissa ja matkoilla sekä työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Lisäksi työpaikoilla noudatetaan kyseisen alan lainsäädäntöä ja työpaikkakohtaisia sääntöjä.

Opiskelijat perehtyvät järjestyssääntöihin opintojen alkaessa yhdessä vastuuohjaajan kanssa.

Järjestyssäännöt on hyväksytty Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmässä 31.5.2023
Järjestyssääntöjä päivitetty 28.3.2024.

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021