Skip to content

Järjestyssäännöt

Oppilaitoksen järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää henkilöstön ja opiskelijoiden välistä yhteistyötä, sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön ja opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja riittävästi ohjausta. Opiskelijalla on oikeus saada aikaisemmin hankittu osaaminen tai suoritetut opinnot arvioiduksi ja tunnustetuksi, mikäli ne vastaavat tutkinnon perusteiden mukaisia tavoitteita ja sisältöjä.

Tutkintokohtaiset toteuttamissuunnitelmat määrittävät kuhunkin tutkintoon liittyvät opetuksen järjestämiseen liittyvät asiat. Oppilaitoksessa on laadittu myös opiskeluhuoltosuunnitelma (sisältää mm. päihdeohjelman ja kriisitoimintamallin) sekä muita opetukseen liittyviä suunnitelmia, jotka ohjaavat toimintaamme. Suunnitelmat ovat nähtävissä verkkosivuillamme.

Oppilaitoksessamme noudatetaan hyviä käytöstapoja. Hyviin tapoihin kuuluu myös tervehtiminen sekä asiallinen kielenkäyttö ja kohtelias suhtautuminen kanssaihmisiin, sekä opiskelijoihin että henkilökuntaan kuuluviin. Päällysvaatteet ja päähineet jätetään niille varattuihin paikkoihin.

Opiskelijan tulee osallistua opetukseen oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Opiskelijan on selvitettävä mahdolliset poissaolonsa vastuuohjaajalle. Alaikäisen opiskelijan osalta poissaolot selvittää huoltaja. Ennalta tiedettyihin poissaoloihin opiskelijan tulee etukäteen anoa lupa vastuuohjaajalta. Aiheettomiin poissaoloihin puututaan oppilaitoksen varhaisen mukaantulon mallin mukaisesti.

Opiskelija katsotaan eronneeksi, jos on ilmeisestä, että hänen tarkoituksenaan ei ole osallistua henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaiseen opetukseen ja näyttöihin tai muuhun osaamisen osoittamiseen eikä hän ole esittänyt poissaololleen perusteltua syytä tai hän ei ole suorittanut valmentavaa koulutusta säädetyssä ajassa.

Kiusaamisesta, syrjinnästä tai muunlaisesta häirinnästä tulee välittömästi ilmoittaa vastuuohjaajalle tai muulle henkilöstöön kuuluvalle. Oppilaitoksen kiusaamisen vastainen toimintamalli on kirjattu opiskeluhuoltosuunnitelmaan.

Oppilaitos ei vastaa opiskelijoiden henkilökohtaisesta omaisuudesta. Oppilaitoksen omaisuus on hankittu opiskelua varten. Oppilaitoksen, opettajan, toisen opiskelijan tai työpaikan omaisuutta ei saa turmella tai kadottaa. Jos opiskelija huomaa näin tapahtuneen, hänen tulee ilmoittaa välittömästi asia vastuuohjaajalle tai muulle henkilökuntaan kuuluvalle. Näin autetaan korvauksen perimistä vahingon aiheuttaneilta. Tahallaan tai huolimattomuuttaan aiheutetun vahingon joutuu vahingontekijä korvaamaan itse. Tietoteknisten laitteiden käytössä opiskelijoiden tulee noudattaa erikseen laadittuja tietotekniikan opiskelukäytön sääntöjä.

Alkoholin, huumausaineiden ja muiden päihteiden hallussapito, käyttäminen ja/tai niiden vaikutuksen alaisena oleminen on kielletty oppilaitoksen alueella mukaan lukien asuntolat. Tupakointi on kielletty oppilaitoksen alueella, samoin oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa, tapahtumissa vierailuilla ja edustustehtävissä. Myös alkoholin, huumausaineiden ja muiden päihteiden käyttöön sekä tupakointiin liittyvien välineiden (myös nuuska ja sähkötupakka) käyttö ja näkyvä esilläpito oppilaitoksessa on kielletty. Alkoholin, huumausaineiden ja muiden päihteiden hallussapito, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena oleminen on kielletty myös oppilaitoksen järjestämissä tapahtumissa, työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa sekä koti- ja ulkomaanmatkoilla (mm. kv-vaihdot ja vierailut, kilpailumatkat).

Jokaisen tulee noudattaa työturvallisuus- ja työsuojeluohjeita ja -sääntöjä. Samoin jokaisen tulee ilmoittaa havaitsemistaan mahdollisista turvallisuuteen liittyvistä puutteista henkilökuntaan kuuluvalle. Jokainen on myös omalta osaltaan vastuussa omasta ja muiden turvallisesta liikkumisesta oppilaitoksen alueella ja sen läheisyydessä. Kaikilla opiskelijoilla on velvollisuus osallistua oppilaitoksessa järjestettäviin pelastautumisharjoituksiin.

Autojen, moottoripyörien, mopojen ja skoottereiden pysäköinti on sallittu vain siihen osoitetuilla alueilla. Ajoneuvojen tarpeeton käyttö oppilaitoksen alueella opiskelupäivän aikana on kielletty. Oppilaitoksen piha-alueella liikuttaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta sekä noudatettava yleisiä liikennemääräyksiä.

Matkapuhelimet ja muut mobiililaitteet on opetuksen aikana pidettävä suljettuina, ellei niitä erikseen käytetä opiskelutarkoituksiin. Kamerakännykän käytössä on noudatettava hyviä tapoja ja huomioitava yksityisyyden suoja sekä työpaikan säännöt.

Opiskelijalle voidaan antaa lain mukaan kirjallinen varoitus, jos hän:

  • häiritsee opetusta
  • käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti opiskeluympäristössä
  • menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo oppilaitoksen tai muun opiskeluympäristön järjestystä
  • kieltäytyy 84 §:ssä tarkoitetun huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisestä tai
  • on 84 §:ssä tarkoitetun selvityksen perusteella käyttänyt huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen toimintakykynsä on heikentynyt

Opiskelijalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta päättää rehtori.

Jos teko tai laiminlyönti on vakava tai jos opiskelija jatkaa 1 momentissa tarkoitettua käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi.

Opetusta häiritsevä, väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä taikka toisen henkeä tai terveyttä vaarantava opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulutuksen järjestäjän järjestämästä tilaisuudesta.

Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan taikka oppilaitoksessa tai muussa opetustilassa työskentelevän turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, 85 §). Opetukseen osallistumisen epäämisestä päättää koulutuspäällikkö.

Järjestyssäännöt ovat voimassa oppilaitoksen alueilla sekä opiskeluun välittömästi liittyvissä tilanteissa. Oppilaitoksen alueiksi katsotaan kuuluvaksi oppilaitoksen eri oppimisympäristöt sekä piha-alueet. Opiskeluun liittyviä tilanteita ovat normaalin opiskeluajan lisäksi myös oppilaitoksen järjestämät tilaisuudet ja tapahtumat. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana noudatetaan järjestyssääntöjen ohella työturvallisuusmääräyksiä sekä kyseessä olevan työnantajan ohjeita ja määräyksiä.

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021