Skip to content
EtusivuKoulutuksetTurvallisuusalan ammattitutkinto
Vartija myymälässä

Turvallisuusalan ammattitutkinto

Opiskelupaikka:
Mikkeli
Hakutapa:
Jatkuva haku

Vartijana olet turvallisuusalan moniosaaja ja asiakaspalvelun ammattilainen. Turvallisuusalan ammattitutkinnon suorittaneena tiedät yksityisen turvallisuusalan työtehtävät ja palvelut ja niiden suorittamiseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet sekä tarvittavilta osin turvallisuusalan työtehtäviin liittyvän lainsäädännön.

Tunnet yksityisen turvallisuusalan työtehtäviä sivuavat viranomaisorganisaatiot, niiden ydintehtävät sekä yritysturvallisuuden osa-alueet. Tiedät lisäksi yksityisen turvallisuusalan työtehtäviin liittyviä riskejä ja yleisimpiä poikkeamatilanteita ja osaat toimia työturvallisuuden edellyttämin tavoin.

Tunnet myös erilaisten ympäristöjen vaikutuksen toiminnan luonteeseen suoritettavien tehtävien, tilanteen sekä lainsäädännön kannalta. Ymmärrät ammattisi asiakaspalveluluonteen ja osaat toimia vahinko-, ongelma- tai konfliktitilanteissa. Hallitset työssäsi vuorovaikutuksen sekä sanallisen ja sanattoman viestinnän perusteet ja hyödynnät niitä työssäsi.

Tunnet perustiedot kiinteistöjen rakenteellisesta turvallisuudesta, teknisestä valvonnasta ja erilaisista valvontatavoista sekä teknisten turvallisuus-/viestintäjärjestelmien, rakenteellisen turvallisuuden ja henkilövalvonnan kokonaisuuden. Osaat työssäsi tarvittavien asiakirjojen laadinnan ja raportoinnin periaatteet ja tunnet työssäsi tarvittavat vartiointivarusteet sekä voimankäyttövälineet.

Osaat perustiedot pelastustoiminnasta sekä poikkeusoloihin varautumisesta. Tunnet kiinteistön paloturvallisuuden kannalta olennaiset seikat ja tiedät, miten toimia oikein ja vahingot minimoiden palonehkäisyssä, mahdollisessa palotilanteessa sekä jälkivahinkojen torjunnassa. Tunnet myös vaarallisten aineiden merkinnät ja tavallisimpien vaarallisten aineiden ominaisuudet. Hallitset lisäksi hätä- ja psyykkisen ensiavun.

Mikkeli: Otavankatu 4

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina. Koulutus muodostuu lähiopetuksesta, verkko-opinnoista, itsenäisestä opiskelusta sekä työelämässä oppimisesta. Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella.

Tutkinnon suorittaneena voit toimia turvallisuusalan elinkeinon harjoittajan tai elinkeinoelämän palveluksessa esimerkiksi vartijana, reseptionistina, järjestyksenvalvojana, poliisin tai rajavartiolaitoksen avuksi asetettuna järjestyksenvalvojana, myymälätarkkailijana, arvokuljettajana, vartijapalomiehenä tai esimiehenä.

Koulutus on suunnattu täysi-ikäisille vartiointialalle aikoville tai alalla jo työskenteleville henkilöille. Koulutukseen hakeutuvan tulee olla rehellinen, luotettava ja henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva vartijan tehtäviin. Koulutuksen järjestäjällä on lain 737/2014 mukaan oikeus pyytää koulutukseen hakeutuvasta turvallisuusselvityslaissa (726/2014) tarkoitettu suppea henkilöturvallisuusselvitys.

Voit hakeutua suorittamaan koko tutkinnon, tutkinnon osia tai jatkamaan kesken jääneet opintosi loppuun.

Terveydelliset vaatimukset

Opiskelijat valitaan hakemusten, haastattelujen ja tarvittaessa henkilöturvallisuusselvitysten perusteella.

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

 • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida apuvälineillä korjata
 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
 • toimintakykyyn vaikuttava tuki- ja liikuntaelimistön sairaus

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös. Opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa hakuvaiheessa, jos hänen opiskeluoikeutensa on aiemmin peruutettu.

Turvallisuusalan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu pakollisista tutkinnon osista (50 osp) ja valinnaisista tutkinnon osista (100 osp).

Pakollinen tutkinnon osa:

 • Vartijan koulutus 25 osp
 • Pelastustoiminta 25 osp

Valinnaisia tutkinnon osia:

 • Toiminta eri vartiointimuodoissa 25 osp
 • Teknisten turvallisuusjärjestelmien käyttö 25 osp
 • Tilannehallinta 25 osp
 • Järjestyksenvalvonta 25 osp
 • Kaupan turvallisuustoiminta 25 osp
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteiden turvallisuusvalvonta 50 osp
 • Sammutus- ja pelastustoiminta 50 osp
 • Turvallisuusalan esimiestoiminta 25 osp
 • Arvokuljetustoiminta 25 osp

Hakeutuminen koulutukseen

Koulutukseen ei ole erillistä hakuaikaa – voit hakeutua opiskelemaan jatkuvan haun kautta. Opintojen aloitus sekä kesto sovitaan hakijakohtaisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Tutustu jatkuvaan hakuun

Koulutusmaksu

Koulutusmaksu on 400 €.
HUOM! Koulutusmaksua ei peritä vuonna 2024 aloittavilta opiskelijoilta.

Päätoimiseen opiskeluun on mahdollista hakea opintotukea. Työtön hakija voi selvittää TE-toimistosta oikeuden opiskella työttömyysturvalla.

Hakeutuminen koulutukseen

Seuraava aloitus 2.9.2024

 

Hae koulutukseen

AlkamisaikaPaikkakuntaHakulinkki
2.9.2024MikkeliHae koulutukseen

Kiinnostaako opiskelu oppisopimuksella?

Opiskelu on mahdollista myös oppisopimuksella. Joko koko opintojen ajan tai lyhyempinä jaksoina.

Tutustu oppisopimukseen

Lisätietoja

HakuPiste

hakupiste@esedu.fi

Mikkeli
Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

Pieksämäki
Keskuskatu 34
puh. 050 524 8682
puh. 040 305 6605

Vastuuopettaja

Marjuska Falck
puh. 0503892347
marjuska.falck@esedu.fi

Tutustu koulutukseen

Hyväksy Tilastot & Markkinointi evästeet katsoaksesi tämän videon.

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021