Skip to content
EtusivuKoulutuksetLähihoitaja

Lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Opiskelupaikka:
Mikkeli, Pieksämäki
Hakutapa:
Jatkuva haku, Yhteishaku, Muu haku

Lähihoitajana työskentelet ihmisten kanssa ja heitä varten erilaisissa sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpito-, kasvatus- ja kuntoutustehtävissä. Työ voi olla päivä- tai vuorotyötä ja joskus fyysisesti raskasta. Myös henkiseen kuormitukseen pitää varautua, koska asiakkaina voi olla huonokuntoisiakin asiakkaita. Työ on vastuullista, vaatii huolellisuutta sekä myötäelämisen ja kuuntelemisen taitoa.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneena lähihoitajana osaat kohdata eri elämänkulun vaiheissa olevat asiakkaat ja potilaat yksilöinä sekä edistää toiminnallasi heidän terveyttään ja hyvinvointiaan. Osaat avustaa sekä ohjata asiakasta ja potilasta voimavaralähtöisesti, yksilöllisesti ja tasavertaisesti arjen tilanteissa. Ohjaat asiakasta ja potilasta toimintakyvyn ylläpitämisessä ja terveellisissä elintavoissa. Osaat myös ohjata asiakasta ja potilasta vertaistukea antavien yhteisöjen pariin sekä hyvinvointipalvelujen hakemisessa ja niiden käytössä.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut lähihoitaja on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen mukaan nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö sekä sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukaan nimikesuojattu sosiaalihuollon ammattihenkilö.

Mikkeli: Otavankatu
Pieksämäki: Keskuskatu 32

Opinnot toteutetaan lähiopintoina. Koulutus muodostuu lähiopetuksesta, itsenäisestä opiskelusta sekä työelämässä oppimisesta. Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella.

Lähiopinnot

Lähiopintoja on 4-5 päivänä viikossa päiväopintoina.
Oppisopimusopiskelijan opintoihin sisältyy lähiopiskelupäiviä oppilaitoksessa. Erityisestä syystä oppisopimusopiskelija voi suorittaa lähiopinnot  verkko-opintoina.

Toteutus myös verkko-opintoina

Voit opiskella koko tutkinnon myös verkko-opintoina.

Lähihoitaja

 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
 • Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
 • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
 • Sairaanhoidon osaamisala
 • Suunhoidon osaamisala
 • Vammaistyön osaamisala

Perustason ensihoitaja  –HUOM, tämä vain yhteishaussa hakeville 1.8.24, jälkeen aloittaville 

 • Perustason ensihoidon osaamisala

Osaamisalan alkaminen edellyttää riittävää ryhmäkokoa.

Lähihoitajan tehtävässä työskentelet eri sukupuolten ja eri väestöryhmien parissa hoitaen potilasta työn ammattietiikan mukaisesti hänen ominaisuuksistaan tai taustastaan riippumatta. Työssä ja koulutuksen aikaisessa työssäoppimisessa toimit työvuoroissa eri vuorokauden aikoina ja viikonloppuisin.

Lähihoitajana työpaikkojasi voivat olla esimerkiksi varhaiskasvatuksen toimintaympäristöt, koulut, kotihoito, palvelu- ja toimintakeskukset, palvelukodit, vuode- ja hoivaosastot, kuntoutus-, mielenterveys- ja päihdeyksiköt, vammaisten toimintayksiköt ja sairaalat.

Koulutus on tarkoitettu sinulle, jota kiinnostaa alan monipuoliset työtehtävät. Sinulla voi olla jo aikaisemmin hankittua alan työkokemusta.

Voit hakeutua suorittamaan koko tutkinnon, tutkinnon osia tai jatkamaan kesken jääneet opintosi loppuun.

Huomaathan sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon hakeutumista pohtiessasi seuraavat asiat:

 1. Sosiaali­- ja terveysalan perustutkinnossa ja sen tutkinnon osissa ei voida mukauttaa lääkehoitoa, siihen sisältyvää lääkematematiikkaa eikä potilas­ ja asiakasturvallisuusvaatimuksiin liittyviä ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita eikä niiden arviointia. Sama koskee myös ammattitaitovaatimuksista tai osaamisvaatimuksista poikkeamista. (Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkinnon perusteet)
 2. Laki ja OPH:n määräykset asettavat terveydentilalle tutkintokohtaisia vaatimuksia.
 3. Alalla vaaditaan erikseen määriteltyjä rokotuksia työssäoppimisjaksoilla.
 4. Lähihoitajan tehtävässä työskentelet eri sukupuolten ja eri väestöryhmien parissa hoitaen potilasta työn ammattietiikan mukaisesti hänen ominaisuuksistaan tai taustastaan riippumatta. Työssä ja koulutuksen aikaisessa työssäoppimisessa toimit työvuoroissa eri vuorokauden aikoina ja viikonloppuisin.

Mikäli mietit alan sopivuutta sinulle, ota yhteys ennen hakeutumista Esedun HakuPisteeseen, puh. 040 661 0394, hakupiste@esedu.fi.

Arvioi omaa nykyistä terveydentilaasi ja toimintakykyäsi rehellisesti. Oppilaitos voi pyytää sinulta tietoja milloin tahansa hakeutumisen aikana, riippumatta omasta ilmoituksestasi. Oikeusturvasi kannalta on perusteltua, että sinua ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka edellyttämistä käytännön tehtävissä tai työharjoittelussa et pysty asianmukaisesti toimimaan.

Opiskelijavalinta

Kaikki jatkuvassa haussa Mikkelissä alkavaan koulutukseen hakeutuneet kutsutaan haastattelu- ja ohjauspäivään. Osallistuminen päivään on edellytys opiskelijavalinnalle.

Terveydelliset vaatimukset ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

 • ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös. Opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa hakuvaiheessa, jos hänen opiskeluoikeutensa on aiemmin peruutettu.

Rikostaustaote

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opiskelijoiden on pyydettäessä esitettävä rikostaustaote, jos opintoihin liittyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Rokotussuoja

Huomaathan, että sosiaali- ja terveysalalla rokotussuojan ajantasaisuus on tärkeää sekä oman että potilaiden ja asiakkaiden turvallisuuden takia. Moni työpaikka edellyttää opiskelijalta kattavaa rokotussuojaa. Mahdollisesti tarvitsemasi rokotukset saat opiskeluterveydenhuollostamme. Voit lukea rokotussuojasta lisää tartuntatautilaista (48 §).

Muuta

”Sosiaali-­ ja terveysalan perustutkinnossa ja sen tutkinnon osissa ei voida mukauttaa lääkehoitoa, siihen sisältyvää lääkematematiikkaa eikä potilas­ ja asiakasturvallisuusvaatimuksiin liittyviä ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita eikä niiden arviointia.” Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteet.

Asiakasturvallisuuden tarkempia ohjeita määritellään eri viranomaisten toimesta ja nämä voivat aiheuttaa opiskelijalle vaateita, jotka on täytettävä opintojen edistymisen edellytyksenä.  Tällaisia vaateita liittyy / voi liittyä esimerkiksi rokotteisiin, koruihin, kynsiin tms.

Aikaisempi osaaminen

Tunnustamme kaiken aiemmin hankkimasi osaamisen, joka vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita. Sinulla on näin mahdollisuus suorittaa tutkinto ilman tutkintokoulutukseen osallistumista, jos osaamisesi on riittävää.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset tutkinnon osat:

Yhteiset:

Mahdollista suorittaa verkko-opintoina

 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp
 • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 30 osp

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala:

 • Kotihoidossa toimiminen 40 osp
 • Ikääntyvien osallisuuden edistäminen 35 osp

Lasten kasvatuksen ja hoidon osaamisala:

Mahdollista suorittaa verkko-opintoina

 • Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen 40 osp
 • Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 35 osp

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala:

 • Mielenterveys- ja päihdetyössä työskenteleminen 40 osp
 • Mielenterveys- ja päihdetyö asiakas- ja verkostotyössä 35 osp

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala:

 • Kotihoidossa toimiminen 40 osp
 • Sairaanhoitotyössä toimiminen 35 osp

Suunhoidon osaamisala:

 • Suun hoitotyössä toimiminen 40 osp
 • Suun terveyden edistämisessä toimiminen 35 osp

Vammaistyön osaamisala:

Mahdollista suorittaa verkko-opintoina

 • Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen vammaistyössä 40 osp
 • Osallisuuden edistäminen vammaistyössä 35 osp

Valinnaisia tutkinnon osia:

Mahdollista suorittaa verkko-opintoina

 • Elintapaohjaus 15 osp
 • Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä 15 osp
 • Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen 15 osp
 • Lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen edistäminen 15 osp
 • Mielenterveys- ja päihdetyö eri asiakasryhmille 15 osp
 • Saattohoidossa toimiminen 15 osp
 • Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä 15 osp
 • Huippuosaajana toimiminen 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp
 • Yrityksessä toimiminen 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat:

Mahdollista suorittaa verkko-opintoina

 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp

Hakeutuminen koulutukseen

Kuka voi hakea yhteishaussa?

Ammatillisten perustutkintojen pohjakoulutusvaatimuksena on peruskoulun/perusopetuksen oppimäärän suorittaminen tai vastaavat opinnot ulkomailla. Koulutuksen järjestäjä voi ottaa opiskelijaksi myös hakijan, jolla muutoin katsoo olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen.

Jos olet suorittanut lukion oppimäärän, ylioppilastutkinnon, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, hae koulutukseen jatkuvassa haussa.

Yhteishaku 2024

Kevään 2024 yhteishaku järjestetään 20.2.-19.3.2024. Yhteishaku tapahtuu Opintopolussa.

Tutustu yhteishakuun

Aloitus

1.8.2024

Koulutukseen ei ole erillistä hakuaikaa – voit hakeutua opiskelemaan jatkuvan haun kautta. Opintojen aloitus sekä kesto sovitaan hakijakohtaisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Tutustu jatkuvaan hakuun

Kaikki jatkuvassa haussa Mikkelissä alkavaan koulutukseen hakeutuneet kutsutaan haastattelu- ja ohjauspäivään. Osallistuminen päivään on edellytys opiskelijavalinnalle.

Seuraava Mikkelissä alkavan koulutuksen haastattelu- ja ohjauspäivä on:

 • 4.6.24 klo 8-16.00 (9.9. aloitukseen)
 • 8.8.2024 klo 8-16.00 (9.9.2024)

Sinut kutsutaan sähköpostitse haastattelu- ja ohjauspäivään. Haastatteluja ja ohjausta järjestetään tarvittaessa myös muina yksilöllisesti sovittuina aikoina.

Koulutusmaksu

Opetus on maksutonta. Opiskelija maksaa itse koulutuksen aikana mahdollisesti suoritettavien työelämän pätevyystestien viranomaismaksut sekä osan opiskelukustannuksista, esimerkiksi koulutuksessa tarvittavat, ammatin edellyttämät työjalkineet, yhteensä noin 250 €. Oppivelvolliselta näitä maksuja ei peritä. Päätoimiseen opiskeluun sinun on mahdollista hakea opintotukea. Työttömänä hakijana voit selvittää TE-toimistosta oikeutesi opiskella työttömyysturvalla.

Toteutus myös verkko-opintoina

Voit opiskella koko tutkinnon myös verkko-opintoina.

Huom.

Muistathan laittaa perusopetuksen tai muun koulutuksen päättötodistuksen hakemuksesi liitteeksi.

Hakeutuminen koulutukseen

Mikkelissä seuraava aloitus 9.9.2024.

Pieksämäellä seuraava aloitus 1.8.2024 tai sopimuksen mukaan.

Hae koulutukseen

AlkamisaikaPaikkakuntaHakulinkki
9.9.2024MikkeliHae koulutukseen
1.8.2024PieksämäkiHae koulutukseen

Koulutusta toteutetaan myös työvoimakoulutuksena ja siihen hakeudutaan TE-palvelujen kautta. Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille Etelä-Savon TE-toimiston, Mikkelin seudun sekä Savonlinnan kuntakokeilun asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa TE-toimistossa tai kuntakokeiluissa.

Voit hakeutua koulutukseen myös jättämällä paperihakemuksen TE-toimistoon tai kuntakokeiluun. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, sinun pitää vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa tai kuntakokeilussa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä (mahdollinen haastattelukutsu ja lopullinen valintatieto) voit seurata: www.tyomarkkinatori.fi > Oma asiointi > Työvoimakoulutus > Hakemusteni tilanne.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan hakemusten ja tarvittaessa haastattelun perusteella. Valinnoissa on mukana koulutuksen edustaja. Muistathan perustella hakemuksesi huolellisesti!

Koulutusneuvonta

Koulutuksen ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta ja kulukorvausta.
Lisätietoja koulutukseen hakemisesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista:
Koulutusneuvonta p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15. Koulutusneuvontaa saa myös facebookissa www.facebook.com/koulutusneuvonta

Koulutusmaksu

Koulutus on maksuton. Opiskelija maksaa itse koulutuksen aikana mahdollisesti suoritettavien työelämän pätevyystestien viranomaismaksut.

Toteutus

Opiskelu työvoimakoulutuksessa on päätoimista opiskelua.

Hakeutuminen Mikkelissä alkavaan koulutukseen (716307)

Koulutus alkaa 16.9.2024

Hae työvoimakoulutukseen

Hakeutuminen Pieksämäellä alkavaan työvoimakoulutukseen (717565)

Aloitus sopimuksen mukaan.

Hae työvoimakoulutukseen

Kiinnostaako opiskelu oppisopimuksella?

Opiskelu on mahdollista myös oppisopimuksella. Joko koko opintojen ajan tai lyhyempinä jaksoina.

Tutustu oppisopimukseen

Lisätietoja

HakuPiste

hakupiste@esedu.fi

Mikkeli
Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

Pieksämäki
Keskuskatu 34
puh. 050 524 8682
puh. 040 305 6605

Opinto-ohjaaja

Mikkeli
Ulla Hartikainen
puh. 044 711 5707
ulla.hartikainen@esedu.fi

Pieksämäki
Teija Kolehmainen
puh. 040 305 6689
teija.kolehmainen@esedu.fi

Tutustu koulutukseen

Hyväksy Tilastot & Markkinointi evästeet katsoaksesi tämän videon.

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021