Skip to content
EtusivuAjankohtaistaFINGER-toimintamallin jalkauttaminen ReissuEllu-hankkeessa

FINGER-toimintamallin jalkauttaminen ReissuEllu-hankkeessa

08.10.2020

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, XAMKin, opiskelija Heli Noponen (2020) on tehnyt opinnäytetyönsä ReissuEllu – Hyvinvointia kehittävä liikkuva oppimisympäristö -hankkeessa.

Opinnäytetyö ”FINGER -toimintamallin jalkauttaminen ReissuEllu -hankkeessa” on luettavissa ammattikorkeakoulujen Theseus:ssa osoitteessa: https://www.theseus.fi/handle/10024/346056

Tiivistelmä:

Väestön ikääntymisen myötä myös muistisairauksien esiintyminen lisääntyy. Etelä-Savossa tämä negatiivinen kehitys korostuu, sillä maakunnan väestö on lähtökohtaisesti muuta maata iäkkäämpää ja toimintakyvyltään heikompaa. Muistisairaudet aiheuttavat paitsi inhimillistä kärsimystä, myös valtavasti kustannuksia yhteiskunnalle.

FINGER-tutkimuksen perusteella kehitetty FINGER-toimintamalli pyrkii ennaltaehkäisemään muistisairauksien syntymistä tai viivästyttämään niiden puhkeamista. Monimuotoinen elintapaohjelma käsittää terveellisen ruokavalion, monipuolisen liikuntaharjoittelun, kognitiivisen harjoittelun sekä sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden hallinnan. Tehokas elintapamuutosinterventio suunnitellaan terveyskäyttäytymistä selittävän teorian perusteella ja sen taustalla huomioidaan ihmisen motivaatio- ja kyvykkyystekijät sekä ympäristön tuki. Muutostarpeen herääminen vaatii omakohtaisesti koetun terveysuhan, ja siksi yksittäinenkin interventio voi olla lähtökohtana elintapamuutokselle, jos terveysuhka koetaan omakohtaiseksi ja ihminen on muutosprosessissa otollisessa vaiheessa.

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi ReissuEllu – hyvinvointia kehittävä liikkuva oppimisympäristö -hanke, jonka tavoitteena on Etelä-Savon alueen asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin lisääntyminen. Hanke sisältää hyvinvointia tukevien palvelujen ja toimintamallien kehittämistä tavoittelevan ESR-hankkeen sekä EAKR-hankkeen, jonka tarkoituksena on rakentaa hyvinvointipalveluita haja-asutusalueille vievä ReissuEllu-auto. Yhtenä ESR-hankkeen osatavoitteena on FINGER-toimintamallin jalkauttaminen ReissuEllu-hankkeeseen.

Opinnäytetyön tarkoituksena oli jalkauttaa FINGER-toimintamalli ReissuEllu-hankkeeseen PowerPoint-esityksen avulla kolmessa ReissuEllu-hankkeen pop up -tapahtumassa. Esityksissä osallistujille annettiin tietoa FINGER-toimintamallista ja muistisairauksien ennaltaehkäisystä elintapojen avulla. Esitysten jälkeen osallistujat täyttivät kyselylomakkeet, joilla selvitettiin, minkälaista uutta tietoa osallistujat saivat muistisairauksien ennaltaehkäisystä ja mitä he kokivat itse voivansa tehdä muistisairauksien ennaltaehkäisemiseksi. Samalla saatiin tietoa osallistujien aiemmasta tietämyksestä muistisairauksien ennaltaehkäisystä.

Naisilla oli ennestään miehiä enemmän tietoa muistisairauksien ennaltaehkäisykeinoista, ja lähes kaikki naiset aikoivat ehkäistä muistisairauksia elintapojen avulla. Miehistä 73 prosentilla oli ajatuksena muuttaa elintapojaan muistiterveyden kannalta suotuisammaksi. Tulosten perusteella näyttäisi siis siltä, että erityisesti miesten tietoisuuteen elintapojen merkityksestä muistisairauksiin tulisi panostaa. Ikäryhmien osalta erot olivat myös selkeitä: kun 30 – 64-vuotiaista kaikki esittivät vähintään yhden muistisairauksien ehkäisykeinon, 65 – 74-vuotiaiden joukosta osuus oli 93 % ja vanhimpien ikäryhmästä 75 %. Iäkkäitäkin tulisi kuitenkin muistuttaa elintapatekijöiden merkityksestä muistiterveyteen.

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021